ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蒜-, *蒜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蒜, suàn, ㄙㄨㄢˋ] garlic
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  祘 (suàn ㄙㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] herb,  Rank: 3,444

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, ] garlic, #10,001 [Add to Longdo]
[dà suàn, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ, ] garlic, #12,874 [Add to Longdo]
[suàn miáo, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄠˊ, ] garlic shoot; garlic sprouts, #59,201 [Add to Longdo]
[qīng suàn, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ, ] garlic shoots and leaves, #81,400 [Add to Longdo]
[bàn suàn, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, ] to stagger (walk unsteadily), #178,727 [Add to Longdo]
装洋[zhuāng yáng suàn, ㄓㄨㄤ ㄧㄤˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] to feign ignorance, #493,699 [Add to Longdo]
[yā suàn qì, ㄧㄚ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] garlic press [Add to Longdo]
多瓣[duō bàn suàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, ] Chinese elephant garlic [Add to Longdo]
炒肉片[dà suàn chǎo ròu piàn, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄔㄠˇ ㄖㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, ] stir-fried pork with garlic [Add to Longdo]
碾碎器[dà suàn niǎn suì qì, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˇ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧˋ, ] garlic press [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;葫[ひる, hiru] (n) (arch) strong-smelling edible plant (esp. perennials of the family Liliaceae, e.g. Welsh onion, garlic, wild rocambole, etc.) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Am I going to wander about this desert for the rest of my life?[CN] 唉 我是不是要一辈子扯这些鸡毛皮的事 White Sun of the Desert (1970)
Just bring me the squab with wild rice, asparagus with hollandaise... a small mixed-green salad with a touch of garlic... cherries jubilee, and a double martini.[CN] 我要乳鸽煎茭白,芦笋蛋黄酱... 一小份蔬菜沙拉,加点... 樱桃口味的, 二杯马提尼 The Damned Don't Cry (1950)
Garlic. I'll be all right in a minute.[CN] 是大 我呆会就会好的了 The Lady Vanishes (1938)
Come, Elizabeth. You must have answered the bell.[CN] 少装 伊丽莎白 一定是你去应门的 Gaslight (1944)
You know Joe, he only leads the milk runs. This one must be a doozy.[CN] 乔只做些鸡毛皮的事 这次是大行动哦 Twelve O'Clock High (1949)
What has all this got to do with the price of eggs?[CN] 这些鸡毛皮的事和这又有什么关系? Sorry, Wrong Number (1948)
Nothing to do with peanuts.[CN] 不是这些鸡毛皮的事情 T-Men (1947)
You shouldn't take these affairs so seriously.[CN] 你太在意這些雞毛皮的小事了 不值得 Les Visiteurs du Soir (1942)
Garlic.[CN] 大 Dracula: Dead and Loving It (1995)
He's like an old mother hen with his bills and rents and taxes.[CN] 他就处理像账单 房租跟税务这些鸡毛皮的事 Rebecca (1940)
- Do you mind a bit of garlic?[CN] 加些大 Adam's Rib (1949)
Come on.[CN] 別裝 First Supper (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top