ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

胸怀

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胸怀-, *胸怀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish, #12,478 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"In her excellent white bosom, these..." et cetera.[CN] 愿她皎洁的胸怀里铭记... 等等 等等 Hamlet (1948)
A wounded heart opens; a hand stretches out to heal the secret wound.[CN] 受伤的心敞开胸怀 伸出的手治愈秘密伤口 The Granddaughter's Model (1971)
Hark, the herald angels sing glory to the newborn king peace on Earth and mercy mild...[CN] 听,报信的天使 正对新生的国王庄严歌唱 和平满人间、慈悲的胸怀。 。 Part I (1988)
We take a chance when we open up and love another person.[CN] 我们敞开胸怀去 尝试着爱上另一个人 David and Lisa (1962)
a real Saint Bernard my heart on my sleeve, my hands in my pockets.[CN] {\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}法国教士 十字军东征时 曾为军队布道 我胸怀坦荡 问心无愧 Série noire (1979)
She's bigger than that. Yeah.[CN] 别担心 她胸怀大多了 Elvira: Mistress of the Dark (1988)
Ever just the same[CN] 放开你胸怀 Beauty and the Beast (1991)
Then just open up.[CN] 那么就敞开胸怀 The Roommates (1973)
'Cause when you be yourself[CN] 放开自己的胸怀 The Fox and the Hound (1981)
Her father thought big.[CN] - 对 她父亲胸怀大志 Love at the Top (1974)
Let not ever the soul of Nero enter this firm bosom.[CN] 别在我那坚定的胸怀里头激起杀心吧 Hamlet (1948)
O bosom, black as death.[CN] 死一样黑的胸怀 Hamlet (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top