ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

老花

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -老花-, *老花*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老花[lǎo huā, ㄌㄠˇ ㄏㄨㄚ, ] presbyopia [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
wearing reading glasses with no book, drinking a Grey Goose martini...[CN] 戴着老花镜无书, 喝了灰鹅马提尼。 。 。 Hitch (2005)
The old grifter's Dodge nightgown and the ice bucket, and she just got in the wrong room by mistake[CN] 老花招 睡衣和冰桶, The Grifters (1990)
Bifocals, Grandpa. Try to keep up.[CN] 带老花眼镜啊,阿公,跟好 Blade II (2002)
My eyesight is failing me[CN] 老花眼了 Once Upon a Time in China V (1994)
Your eyes are going. Step back to watch.[CN] 你老花眼了,站后点看 One Nite in Mongkok (2004)
I can't keep spending your father's money.[CN] 我不能老花你父亲的钱. The Talented Mr. Ripley (1999)
Look around if your eyes are still good[CN] 如果你没有老花眼的话 你四周看看 Police Story 3: Super Cop (1992)
This old man dares challenge me for a girl![CN] 誰叫那個老花貨跟我爭女人! Fei hu wai zhuan (1993)
Do you wear those to read?[CN] 那是老花眼镜吗? Matchstick Men (2003)
Up to your old games again, Michael?[CN] 又在耍你的老花样了, Michael? An Ambiguous Report About the End of the World (1997)
I've got an old man's eyes, but, ah...[CN] 我老花眼了 但 The Straight Story (1999)
Were those pirates up to their old tricks again?[CN] 那些海盗是不是 又耍起了老花招? Peter Pan 2: Return to Never Land (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top