ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

美名

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -美名-, *美名*
Japanese-English: EDICT Dictionary
美名[びめい, bimei] (n) good name; high reputation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, this is why L. A. is famous all around the world-- for its fine cuisine.[CN] 美名远扬的缘故吧 欢迎光顾温迪餐馆,请问要点什么? Crocodile Dundee in Los Angeles (2001)
[Laughs nervously] Oh, you and your labels.[CN] 噢 你和你的美名 Hometown Hero (2011)
It's got a great name. Know what it's called?[CN] 它還擁有個美名,你知道嗎? Wit (2001)
It's an error in judgment, in a molecular way.[CN] 當然這是個邪惡的美名 因為它是純粹就分子學角度而言 Wit (2001)
that they are true and in those things that have beauty.[CN] ... 那些真实的... ... 那些有美名的. Jesus Camp (2006)
This is the story of Tobruk and the men who made up its garrison, of the fight they made against the pick of Hitler's troops, and of the nickname they won with blood and bore with pride - the Desert Rats.[CN] 这是关于托布鲁克及其保卫者的故事, 是托布鲁克的保卫者们 与希特勒的精锐部队奋战的故事, 他们用鲜血赢得了 "沙漠之鼠"的美名. The Desert Rats (1953)
He doesn't want Li to get the credit and he wants to give us a hard time[CN] 一来是怕李宗仁抢了开启和谈的美名 二来 也想恶心我们一下 The Founding of a Republic (2009)
And thus it earned its eternal name[CN] 就这样留下了西溪的千古美名 If You Are the One (2008)
What of your reputation now for liberality of speech?[CN] 你那言论自由的美名呢? Goltzius and the Pelican Company (2012)
But in the crossword puzzle world, it kind ofhas that same cachet.[CN] 但是在縱橫填字游戲的世界里 它也有這種美名 Wordplay (2006)
You two have a reputation for leaving disaster in your wake.[CN] 你们俩美名在外 Resonance (2009)
You invited us here because of your reputation for free speech.[CN] 你为了言论自由的美名而邀请我们到这里 Goltzius and the Pelican Company (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top