ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -纸-, *纸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[纸, zhǐ, ㄓˇ] paper
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  氏 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 1,020

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, / ] paper, #1,412 [Add to Longdo]
[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, / ] newspaper; newsprint, #2,867 [Add to Longdo]
[zhǐ tiáo, ㄓˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] slip of paper, #13,253 [Add to Longdo]
[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, / ] blueprint; drawing; design plans; graph paper, #13,537 [Add to Longdo]
[zào zhǐ, ㄗㄠˋ ㄓˇ, / ] paper-making, #13,833 [Add to Longdo]
[zhǐ jīn, ㄓˇ ㄐㄧㄣ, / ] paper napkin, #14,427 [Add to Longdo]
[bì zhǐ, ㄅㄧˋ ㄓˇ, / ] wallpaper, #15,744 [Add to Longdo]
[zhǐ zhāng, ㄓˇ ㄓㄤ, / ] paper, #16,901 [Add to Longdo]
[fèi zhǐ, ㄈㄟˋ ㄓˇ, / ] waste paper, #20,020 [Add to Longdo]
[jiǎn zhǐ, ㄐㄧㄢˇ ㄓˇ, / ] paper-cut; scissors-cut, #21,376 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I didn't see them.[CN] 报 Episode #1.4 (2004)
There isn't much talk about it but do you know many grown people do it?[CN] 报上也有登你没看到吗 没有... Episode #1.7 (2004)
I need more paper.[CN] 我还再需要 Ecstasy (1933)
- All the papers say so.[CN] 所有的报都这么说 Cavalcade (1933)
Go with him in his top hat and fancy pants and silly name in lights... and good luck to both of you![CN] 走啊 跟他去过醉金迷的上流生活吧 祝你们幸福! Design for Living (1933)
- They were newspaper.[CN] - 是报. The Mummy (1932)
The scroll is papyrus.[CN] 卷轴是莎草 The Mummy (1932)
The gentleman reading a newspaper.[CN] 男的读着报 One Hour with You (1932)
But I'm just wondering if you could do as good work in the midst of all that hullabaloo... as you could if you stayed here.[CN] 但我不知道在醉金迷的生活中 你是否能安心创作 还不如留下来 Design for Living (1933)
May I see your paper, Robert?[CN] 把报给我看看,罗伯特 Cavalcade (1933)
Throw your newspaper away and let us face the facts.[CN] 把报扔掉.面对我们的现实 One Hour with You (1932)
In the midst of all this pomp and glitter...[CN] 在醉金迷的生活中 Design for Living (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top