ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

纏める

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -纏める-, *纏める*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 纏める มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *纏める*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
考えを文章にまとめる;考えを文章に纏める[かんがえをぶんしょうにまとめる, kangaewobunshounimatomeru] (exp,v1) to put one's ideas in writing [Add to Longdo]
取りまとめる(P);取り纏める;取纏める[とりまとめる, torimatomeru] (v1,vt) (1) to collect; to gather; to compile; to assemble; (2) to arrange; to settle; (P) [Add to Longdo]
纏める[まとめる, matomeru] (v1,vt) (1) to collect; to put (it all) together; to integrate; to consolidate; to unify; (2) to summarize; to aggregate; (3) to bring to a conclusion; to finalize; to settle; to put in order; (4) to establish; to decide; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How is the deal gonna go down?[JA] 取引は どうやって纏めるんだ? Day 7: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top