ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碾-, *碾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[碾, niǎn, ㄋㄧㄢˇ] stone roller; to crush, to roll
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  展 (zhǎn ㄓㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 3,684

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, ] stone roller; millstone, #14,697 [Add to Longdo]
[shuǐ niǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄢˇ, ] water mill, #87,969 [Add to Longdo]
[niǎn fáng, ㄋㄧㄢˇ ㄈㄤˊ, ] grain mill, #164,512 [Add to Longdo]
大蒜碎器[dà suàn niǎn suì qì, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄋㄧㄢˇ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧˋ, ] garlic press [Add to Longdo]
[qì niǎn, ㄑㄧˋ ㄋㄧㄢˇ, ] steam roller; steam-driven mill [Add to Longdo]
[niǎn guò, ㄋㄧㄢˇ ㄍㄨㄛˋ, / ] to crush sth by running over it [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
き臼;[ひきうす, hikiusu] (n) quern; hand mill [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I should turn around and run them both over.[CN] 真该回去死他们 Night on Earth (1991)
But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.[JA] しかし私をを信ずるこれらの 小さい者の一人をつまずかせる者は 大きなき臼を 首にかけられ 海の深みに沈められる方が その人の益になる 12 Years a Slave (2013)
They'll crumble between your big, fat fingers![CN] 你们又大又粗的指头会把它们 Police Academy 6: City Under Siege (1989)
Shoving a small, innocent child down the pipe and then slowly letting her drown.[CN] 把这个天真的孩子推下管道,成碎片 然后让她变小 Tank Girl (1995)
The era has crushed you and what are you doing about it?[CN] 这个时代碎了你,有什么办法? Larks on a String (1990)
Snatch those kids without getting caught... or I'm going to crush your head... until a slimy ooze comes out of your eyeballs.[CN] 抓住这些小家伙但不要被警察抓到... 否则我就碎你的脑袋... 挖出你的眼球. 3 Ninjas (1992)
Well, a truck ran over it.[CN] 被卡车 Under Suspicion (1991)
Hulland, plaster Storm's ass with slime in the press.[CN] 胡兰德 用新闻把斯托成灰 Hard to Kill (1990)
This is crushed pig bones.[CN] 这是碎的猪骨 New York Stories (1989)
And maybe Violet really was gonna rip my guts out.[CN] 可能Violet真的要碎我的肠子 Blue in the Face (1995)
I would crush my lips against hers... like you mash out a butt in an ashtray... but that was only a prelude... to the most unoriginal act known to man... the process referred to as copulation.[CN] 我要像灭一根烟头一样 把嘴唇踩在她的嘴上。 但这只是一个男人 Bitter Moon (1992)
He was hit by a car the day I came in here to order the cake.[CN] 被车的就是我来定蛋糕那天 Short Cuts (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top