ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

看台

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -看台-, *看台*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
看台[kàn tái, ㄎㄢˋ ㄊㄞˊ, ] terrace; spectator's grandstand; viewing platform, #11,594 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sunny day, the stands are full of fans. What does he have to say?[CN] 晴朗的天气看台上的球迷爆满 他得说些什么呢? The Untouchables (1987)
I don't suppose you'd be interested in viewing the festivities from a box seat?[CN] 我想你不喜欢在正面看台看比赛吧? Scandal Sheet (1952)
One more, Roy![CN] 投一次,罗伊! 打上看台 The Natural (1984)
We don't need your help. Please stay in the grandstand.[CN] 我们不用各位的帮忙 请留在看台 More American Graffiti (1979)
I wanna knock it into the stands![CN] 我想要把球打上看台! I wanna knock it into the stands! The Natural (1984)
In a box, in the stand.[CN] -在看台包厢里 Notorious (1946)
I know. I have his son in the stands.[CN] 我知道,我带他儿子到看台上 他不知道他的儿子来了 I know. The Natural (1984)
Why don't you put up a grandstand and sell tickets?[CN] 干嘛不搭一个看台卖票? Storm Warning (1951)
- Yes. Tell him Mr. Lefferts would like to see him out back on the observation platform.[CN] 跟他说拉法茨在看台等他 Elmer Gantry (1960)
And take it to the police football ground ls that clear?[CN] 把钱放在足球里,送到花墟球场 {\cH00FFFF}{\3cH000000}And take it to the police football ground 放在看台上,听清楚了没有? {\cH00FFFF}{\3cH000000}ls that clear? Kidnap (1974)
He pissed over the rail of the balcony, right on Biondi's head.[CN] 他在看台的栏杆上尿尿 刚好落在比安迪的头上 Amarcord (1973)
Stands have been constantly filled.[CN] 看台上常常人山人海 Stands have been constantly filIed. The Natural (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top