ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

盐酸

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盐酸-, *盐酸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盐酸[yán suān, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄢ, / ] hydrochloric acid HCl, #16,045 [Add to Longdo]
盐酸克仑特罗[yán suān kè lún tè luō, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ ㄊㄜˋ ㄌㄨㄛ, / ] clenbuterol chloride [Add to Longdo]
盐酸[yán suān yán, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] (chem.); chloride; hydrochloride [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't change it. And throw your arsenic out.[CN] 这样也可以, 不要用盐酸 La Belle Noiseuse (1991)
... hydrochloricacid, hydrofluoric acid.[CN] ...盐酸, 盐酸. Sphere (1998)
Kertotic acid, um, sodium morphate.[CN] 酮性酸 呃 盐酸吗啡 The Indicator (2002)
The wine put her to sleep, the sodium morphate then caused a heart attack.[CN] 盐酸吗啡 盐酸吗啡引起心力衰竭 The Indicator (2002)
- It must be the Dalmane.[CN] - 一定是盐酸氟胺安定 Dead Again (1991)
- Dalmane. It's for insomnia.[CN] - 盐酸氟胺安定是安眠药 Dead Again (1991)
Sodium morphate is the poison I used to... end Emily's suffering.[CN] 盐酸吗啡就是我曾经用来 结束艾米丽的痛苦的东西 Passage: Part 1 (2002)
Salt acid. Pressurized salt acid.[CN] 盐酸,高压盐酸 The Mummy (1999)
They found a compound called VTX which counteracts the effects of sodium morphate.[CN] 他们发现了一种叫做VTX的混合物 能中和盐酸吗啡的作用 Passage: Part 1 (2002)
The bottle that says hydrochloric acid is usually the hydrochloric acid. Read the bottles![CN] 瓶子上写着是盐酸通常就是是盐酸 The bottle that says hydrochloric acid is usually the hydrochloric acid. Witch (1997)
Those of you in track two, take your hydrochloric acid and your ammonium hydroxide and carefully pour them into your beakers.[CN] 第二栏的同学 Those of you in track two 拿起你们的盐酸和氢氧化铵 take your hydrochloric acid and your ammonium hydroxide 小心地 and carefully Witch (1997)
So if someone who was poisoned by sodium morphate were given VTX they would appear to die.[CN] 如果有人中了盐酸吗啡的毒 如果服用了 VTX 他们会假死 The Indicator (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top