ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

电信

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -电信-, *电信*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电信[diàn xìn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] telecommunications, #2,643 [Add to Longdo]
电信[diàn xìn jú, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] central office; telecommunications office, #43,522 [Add to Longdo]
电信[diàn xìn hào, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] electrical signal, #53,940 [Add to Longdo]
公众电信网路[gōng zhòng diàn xìn wǎng lù, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] public telephone network [Add to Longdo]
国际电信联盟[guó jì diàn xìn lián méng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] International Telecommunications Union; ITU [Add to Longdo]
联邦电信交通委员会[lián bāng diàn xìn jiāo tōng wěi yuán huì, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Federal Communications Commission; FCC [Add to Longdo]
电信服务[diàn xìn fú wù, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] telecommunications service [Add to Longdo]
电信服务供应商[diàn xìn fú wù gōng yìng shāng, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄥˋ ㄕㄤ, / ] telecommunications service provider [Add to Longdo]
电信网路[diàn xìn wǎng lù, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] telecommunications network [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is only IBM and ITT... and ATT... and Du Pont, Dow, Union Carbide... and Exxon.[CN] 只有国际商用机器公司 和国际电话电信公司 电报电话公司 杜邦财团、陶氏化工公司 联合碳化物公司 Network (1976)
Every wire service in the country's asking the same question.[CN] 每问电信服务点都问同样的问题 他是头条新闻 Elmer Gantry (1960)
- Did you get the phone company?[CN] -叫电信局了吗? Dog Day Afternoon (1975)
Telephone exchange, post office, powerhouse hospitals, fire station.[CN] 电信局,邮局,发电厂... 医院,火车站 什么都占了,长官 Lawrence of Arabia (1962)
This is the chip that sends radio signals to the plane?[CN] 就是这个芯片 向飞机发送无线电信号? Toy Soldiers (1991)
Afictitious name on a register. A stolen phoned-in credit card number.[CN] 一个假名登记 一个偷来的来电信用卡号码 Clear and Present Danger (1994)
He works for a wire service in San Francisco.[CN] 他在桑河,弗朗西斯科从事电信维修工作 Bad Timing (1980)
And just as fast as Western Union gets 'em.[CN] 你们会和电信局同时收到 The Sting (1973)
The vor beacon out of Denver, that's not working either.[CN] 丹佛周围也没有无线电信 The Langoliers (1995)
The powerhouse, the telephone exchange, these I concede.[CN] 发电厂,电信局,这些我都认输 Lawrence of Arabia (1962)
Listen: "Phone service was tied up Christmas Eve when a kid called the radio and said his dad needs a new wife."[CN] 听着 "芝加哥电信中断两小时 因一名儿童向电台诉说 其父需要再婚 Sleepless in Seattle (1993)
Right now the Arabs have screwed us out of enough American dollars... to come right back and with our own money... buy General Motors, IBM, ITT, ATT...[CN] 现在阿拉伯人已经榨取了 我们足够的美元 有一天他们会带着我们的钱回来 买通用汽车、国际商用机器公司、 国际电话电信公司、电报电话公司 Network (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top