ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珍-, *珍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[珍, zhēn, ㄓㄣ] a treasure, a precious thing; rare, valuable
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  人 (rén ㄖㄣˊ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 1,314

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, ] precious thing; treasure, #8,786 [Add to Longdo]
[zhēn xī, ㄓㄣ ㄒㄧ, ] treasure; value; cherish, #2,376 [Add to Longdo]
[zhēn guì, ㄓㄣ ㄍㄨㄟˋ, / ] precious, #5,351 [Add to Longdo]
[zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ, ] pearl; also written 真珠, #7,606 [Add to Longdo]
[zhēn cáng, ㄓㄣ ㄘㄤˊ, ] collection; collect (valuables), #10,960 [Add to Longdo]
[zhēn xī, ㄓㄣ ㄒㄧ, ] rare; precious and uncommon, #19,282 [Add to Longdo]
[zhēn ài, ㄓㄣ ㄞˋ, / ] cherish, #19,292 [Add to Longdo]
[zhēn pǐn, ㄓㄣ ㄆㄧㄣˇ, ] valuable object; curio, #20,036 [Add to Longdo]
[zhēn bǎo, ㄓㄣ ㄅㄠˇ, / ] a treasure, #24,192 [Add to Longdo]
[xiù zhēn, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ, ] pocket, #30,592 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[めずらしい, mezurashii] (adj) แปลก, ประหลาด, ไม่ค่อยเห็น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちん, chin] (adj-na,n) rare; curious; strange; (P) [Add to Longdo]
しい(P);らしい(io)[めずらしい, mezurashii] (adj-i) (1) unusual; rare; curious; (2) new; novel; (3) fine (e.g. gift); (P) [Add to Longdo]
しがる[めずらしがる, mezurashigaru] (v5r,vt) to think (it) a curiosity [Add to Longdo]
プレー[ちんプレー, chin pure-] (n) unusual play (baseball) [Add to Longdo]
渦虫[ちんうずむし, chin'uzumushi] (n) xenoturbellan (either of two species of worm-like basal deuterostomes) [Add to Longdo]
[ちんき, chinki] (adj-na,n) strange; rare; novel; curious [Add to Longdo]
[ちんきゃく;ちんかく, chinkyaku ; chinkaku] (n) welcome visitor; rare guest [Add to Longdo]
[ちんぎょ, chingyo] (n) rare fish [Add to Longdo]
[ちんげい, chingei] (n) an unusual trick [Add to Longdo]
現象[ちんげんしょう, chingenshou] (n) strange phenomenon [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let me show you many things which will be novel to you.あなたにしいものをたくさんおみせしましょう。
How did you come by these rare books?あなたはどうやってこれらのしい本を手に入れたのですか。
How did you come by those rare books?あなたはどのようにしてそれらのしい本を手に入れたのですか。
How did you come by those rare books?あの本をどうやって手に入れたのですか。
There are rare animals in Australia.オーストラリアにはしい動物がいます。
How did you come by those rare books?このしい本をどうやって手に入れたの。
Can you obtain this rare book for me?このしい本を入手してもらえないか。
This is a strange kind of fish.これはしい種類の魚です。
These butterflies are rare in our country.これらの蝶は我が国ではしい。
Cholera is uncommon in Japan.コレラは日本ではしい。
But in many ways, Alex is a rare bird, for he has shown the kind of mental abilities that scientists once thought only humans had.しかし、多くの点でしい鳥である。というのは彼は、かつて科学者達が人間にしかないと思っていた種の知的能力を示しているのである。
You don't have to come up with an unusual topic for your speech.スピーチの際にしい話題を出す必要はない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jenny![CN] 妮! Lovewrecked (2005)
That's a very unusual pin you're wearing.[JA] しいピンだね。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
Grishka![JA] 客だ Tikhiy Don (1957)
I haven't seen an incinerator for years.[JA] 焼却炉とはしい Soylent Green (1973)
Jane?[CN] 她肯定会 Mental (2012)
Suh-jin,[CN] 西 Montage (2013)
It's a very unusual knife.[JA] しいナイフだ 12 Angry Men (1957)
Jen?[CN] 妮? Marley & Me (2008)
Look, very good sleeping pills.[JA] ほう しいものがある Stalker (1979)
- And Jane.[CN] 还有 Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
Regina![CN] 利 Project A 2 (1987)
When a wife says she's happy that her husband's cheating on her, it runs contrary to my experience.[JA] 夫に裏切られて 喜ぶ妻はしい 例外はありますが Chinatown (1974)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[めずらしい, mezurashii] -selten, ungewoehnlich [Add to Longdo]
[ちんみ, chinmi] Delikatesse, Leckerbissen [Add to Longdo]
[ちんぴん, chinpin] Seltenheit, Raritaet, Kuriositaet [Add to Longdo]
[ちんきゃく, chinkyaku] langerwarteter_Gast, willkommener_Gast [Add to Longdo]
[ちんだん, chindan] lustige_Geschichte [Add to Longdo]
[ちんちょう, chinchou] hochschaetzen, schaetzen, zu_schaetzen_wissen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top