ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沟渠

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沟渠-, *沟渠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沟渠[gōu qú, ㄍㄡ ㄑㄩˊ, / ] channel; moat; irrigation canal, #34,688 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you creep along the ditch very quietly, like...[CN] -你在沟渠里悄悄爬行 -一声气都不能吭 像... The Searchers (1956)
The area is controlled by Marines. The gully is surrounded.[CN] 这块区域已被陆战队掌控 沟渠已被包围 The War of the Worlds (1953)
You're born in the gutter. You end up in the port.[CN] 生于沟渠,死于港口 The City of Lost Children (1995)
My orders are not to go into action unless they move out of the gully.[CN] 我得到的命令是它们不离开沟渠 就按兵不动 The War of the Worlds (1953)
What with all the tube trains and everything, the city's viscera... and the subterranean fucking fistulas and conduits and colons... and bunkers and dungeons and tombs and all that.[CN] 有地下铁和所有一切,城市的内脏 他妈的地下管道,沟渠... 地牢、坟墓和其他种种 Naked (1993)
There's something moving in the gully.[CN] 沟渠里有动静 The War of the Worlds (1953)
Some of them plow ditches, take out irrigation water.[CN] 还有人挖沟渠 引水灌溉 Shane (1953)
♪ Down to the gutter ♪ Up to the glitter[CN] (下沟渠去,上星空) Hair (1979)
They'll come out of the gully soon. Our defences have to be ready.[CN] 他们快从沟渠里出来了 我们得赶快准备防卫 The War of the Worlds (1953)
Babies left to die in ditches, the poor preying on the poor.[CN] 婴儿被丢弃死在沟渠里... 贫穷人捕食贫穷人 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
- A gully just outside of town.[CN] - 就在镇外的一个沟渠里。 The Culpepper Cattle Co. (1972)
"Or on the green side of a ditch... Or in the dreary solitude of your own room"...[CN] 在沟渠的绿草间, 在自己房间的极度孤独中 Long Day's Journey Into Night (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top