ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

殿下

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -殿下-, *殿下*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
殿下[でんか, denka] (n) ใช้ต่อท้ายคำเรียกเจ้าชายและเจ้าหญิง เช่น 皇太子殿下(こうたいしでんか)

Japanese-English: EDICT Dictionary
殿下[でんか(P);てんが(ok), denka (P); tenga (ok)] (n) your Highness; his (or her) Highness; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The opera was graced with the august presence of the Crown Prince and Princess.そのオペラにはおそれ多くも皇太子殿下ご夫妻が足を運ばれた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let the triple battle begin, King Gunther![CN] 我們比試三個回合,龔特爾殿下 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Keep your word, King Gunther, as I have kept mine![CN] 龔特爾殿下,請實現你和我的約定 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
- Sire.[CN] -殿下 Gladiator (2000)
Lord Attila sends me, O Queen, to ask for your hand on his behalf![CN] 匈奴之王派我前來向女王殿下求婚! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
He may help us win Brunhild for you![CN] 他應該能幫助殿下得到布侖希爾德的 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I come, King Gunther, to ask for your sister Kriemhild's hand.[CN] 龔特爾殿下,我是來向 你的妹妹克裏米爾特求婚的 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Have a safe journey, Your Highness.[JA] 安全な旅を持って、殿下 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
I'm afraid it's going to have to wait, Your Highness.[JA] 私は殿下を待たなければならないだろうが怖いです。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
The shooting of the Crown Prince.[JA] 皇太子殿下の暗殺未遂です A Way Out (2015)
You seem vexed, Your Highness.[JA] あなたは、殿下を悩ませているように見えます。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
King Gunther, too, has marriage plans. He has set his heart on a bold and mighty maiden.[CN] 龔特爾殿下也自己希望得到婚姻 他喜歡上了一個勇敢倔強的烈女 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
She is the girlfriend of Frank Frink, the man wanted in connection with the shooting of the Crown Prince.[JA] 彼女は皇太子殿下狙撃に関連して 手配されているフリンク・フランク のガールフレンドですから A Way Out (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
殿下[でんか, denka] Seine_Hoheit, Eure_Hoheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top