ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

梵蒂冈

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -梵蒂冈-, *梵蒂冈*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梵蒂冈[Fàn dì gāng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ, / ] Vatican City, #43,506 [Add to Longdo]
梵蒂冈[fàn dì gāng chéng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ ㄔㄥˊ, / ] Vatican City (capital of Holy See), #129,644 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Impossible. He is not in the Vatican. He is in Africa.[CN] 不可能,他不在梵蒂冈,他在非洲 The Beast (1975)
Venezuela, the Vatican, Liechtenstein, et cetera.[CN] 委内瑞拉,梵蒂冈,列支敦士登,等等. O Lucky Man! (1973)
Already, we have welcomed the ambassadors of El Salvador, Costa Rica, the Vatican...[CN] 我们已经邀请了一些大使 萨尔瓦多、哥斯达黎加、梵蒂冈... The Last Emperor (1987)
It's your Grandmother and I in Rome when we went to see the Pope.[CN] 是我和你的奶奶在罗马的时候照的 我们还见到了梵蒂冈的教皇 El Sur (1983)
I'll enter the Vatican and pull out that gang.[CN] 我会把那些家伙都从梵蒂冈里给拖出来 都不用拖出来 Part VII (1988)
You promised to bring me to the Vatican Museums today, do you remember?[CN] 你答应今天带我去梵蒂冈博物馆 你记得吗? Candido erotico (1978)
Doctor, my good friend the Archbishop assures me the Vatican intelligence net is Europe's best.[CN] 大夫,我的好友大主教阁下向我保证 梵蒂冈有欧洲最好的情报网 Part II (1988)
I brought you a holy medal from the Vatican. It's supposed to protect you.[CN] 我从梵蒂冈为你买了块圣牌 应该会保护你 The Trouble with Angels (1966)
The Vatican didn't know?[CN] 梵蒂冈教皇知道吗? Prince of Darkness (1987)
-That's not much of a crime. -Through the Vatican?[CN] 不算犯罪 穿过梵蒂冈呢? Blazing Saddles (1974)
There's the question of the Vatican.[CN] 梵蒂冈方面会有问题 Part VII (1988)
In Paris, there are more policemen than there are priests in the Vatican[CN] 巴黎的政客比梵蒂冈的神父还要多 Al otro lado del espejo (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top