ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

无所事事

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -无所事事-, *无所事事*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无所事事[wú suǒ shì shì, ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ ㄕˋ, / ] to have nothing to do (成语 saw); to idle one's time away; at a loose end, #24,079 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm tired of sending the cream back East to a worn out guy who does nothing... but sit back and watch a mousy bookkeeper add up what I made.[CN] 我已经厌倦了把奶油送回到东部 给那个无所事事的老家伙... 只是坐在那里 观看一个老鼠记帐员 统计我赚的钱 The Damned Don't Cry (1950)
I can't stay home and do nothing.[CN] 我不能整天待在家里而无所事事 Monsieur Verdoux (1947)
He'll break up with nothing to do.[CN] 他再这么无所事事的话会崩溃的 The Lodger (1944)
I'm sick of this place. We are rotting here because there's no fighting.[CN] 我讨厌这个地方,因为没有战斗,无所事事 For Whom the Bell Tolls (1943)
There ls nothing for us to do here." "Those who are to receive her will arrive shortly."[CN] 你我二人在这儿无所事事 那些来接她的人很快就会到来了" The Phantom Carriage (1921)
To keep her here with nothing to do, I'd be standing in her way.[CN] 把她留在这儿无所事事 就是耽误她的大好前程 All About Eve (1950)
Just because you're marking time, getting all your psychological knots untied, don't think the rest of us are going to sit around twiddling our thumbs.[CN] 只因为你在磨蹭 解开你所有的情结 别以为我们其余人就要干坐着无所事事 Tammy and the Bachelor (1957)
Don't pay no attention to him. He's drunk, he's falling down. Everything.[CN] 别理他 他醉了 无所事事 On the Waterfront (1954)
So that leaves me twiddling my thumbs and cleaning out ashtrays.[CN] 所以我只能无所事事,清理下烟缸 The House on Telegraph Hill (1951)
I work day and night to arrange an advantageous marriage someday, and you undo everything.[CN] 我为她某一天的婚礼 日夜操劳 而你却无所事事 The Scarlet Empress (1934)
There are hundreds of things to do.[CN] 无所事事? 你有上百件事可做 Dial M for Murder (1954)
You know I hate doing nothing. Doing nothing?[CN] 我讨厌无所事事 Dial M for Murder (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top