ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

整容

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -整容-, *整容*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
整容[zhěng róng, ㄓㄥˇ ㄖㄨㄥˊ, ] plastic surgery, #13,497 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
整容[せいよう, seiyou] (n,vs) straighten one's posture [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From October 1996 to August 1997... when Hee disappeared, you were inJapan.[CN] 从九六年十月至九七年八月 金明姬在首尔消失了 原来你是去了日本做整容手术 Shiri (1999)
- Mm-hmm. Oh, my God. Wh-What-- Ow ![CN] 你说整容医生? Me, Myself & Irene (2000)
As long as one is in the shop, can you do work on one's face?[CN] 在维修的时候 能不能顺便整容 Bicentennial Man (1999)
- We can use my plastic surgery money.[CN] 我们可以用我整容的钱 American Beauty (1999)
operations... to get me looking like this.[CN] 整容手术 才变成现在的样子 Notting Hill (1999)
What did you think, that I was gonna have plastic surgery for you?[CN] 你以为你是谁, 我居然要为你做整容手术? 是... Boob Job (1999)
Plastic surgery. Grandma's had a little work done.[CN] 外婆刚做了个小小的整容手术 Hoodwinked! (2005)
The slut face hid in China and had plastic surgery.[CN] 那青面鬼逃亡到大陆之后 就找人替他整容 The Conman (1998)
What did you say ? Plastic sur--[CN] 去找整容医生 Me, Myself & Irene (2000)
Your brother looks good. The embalmer did nice work.[CN] 你弟弟看上去不错, 他的遗体整容师干得不赖。 The Curse of the Jade Scorpion (2001)
She said it was for plastic surgery to remove a scar on her body.[CN] 她说身上有一条疤痕 要去做整容手术除疤 Shiri (1999)
Well, I actually might need a little surgery after last time.[CN] 上次见你后几乎要去做整容手术 American Psycho (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top