ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -政-, *政*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
権交代[せいけんこうたい] การเปลี่ยนพรรคการเมืองที่มาเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล(ดังนั้นหากเป็นแค่การเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาล โดยที่พรรคที่เป็นผู้นำยังคงเป็นพรรคเดิม ก็ยังไม่สามารถใช้คำนี้ได้)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[政, zhèng, ㄓㄥˋ] government, politics
Radical: Decomposition: 正 (zhèng ㄓㄥˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] script,  Rank: 150

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] political; politics; government, #3,813 [Add to Longdo]
[zhèng fǔ, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] government, #177 [Add to Longdo]
[zhèng cè, ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, ] policy, #378 [Add to Longdo]
[zhèng zhì, ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] politics; political, #708 [Add to Longdo]
[xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, ] administration; administrative, #949 [Add to Longdo]
[cái zhèng, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ, / ] finances (public); financial, #1,868 [Add to Longdo]
[shì zhèng fǔ, ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] city hall; city government, #2,582 [Add to Longdo]
[zhèng xié, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, / ] CPPCC (Chinese People's Political Consultative Committee), #3,807 [Add to Longdo]
地方[dì fāng zhèng fǔ, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] local government, #5,040 [Add to Longdo]
[zhèng quán, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] regime; (wield) political power, #5,406 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せいふ, seifu] (n) รัฐบาล
[せいじ, seiji] (n) รัฐบาล, การเมือง
治学[せいじがく, seijigaku] (n) รัฐศาสตร์
治家[せいじか, seijika] (n) นักการเมือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せいじょう, seijou] (n ) สถานการณ์ทางการเมือง
治改革[せいじかいかく, seijikaikaku] (n ) การปฏิรูปการเมือง
治倫理[せいじりんり, seijirinri] จริยธรรมทางการเมือง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まつりごと, matsurigoto] (n) rule; government; (P) [Add to Longdo]
を執る[まつりごとをとる, matsurigotowotoru] (exp,v5r) to administer the affairs of state [Add to Longdo]
[せいかい, seikai] (n) political world; (P) [Add to Longdo]
界の嵐[せいかいのあらし, seikainoarashi] (n) political storm [Add to Longdo]
界工作[せいかいこうさく, seikaikousaku] (n) currying of political favor; buying political influence [Add to Longdo]
界再編[せいかいさいへん, seikaisaihen] (n) political realignment; a realignment of political parties [Add to Longdo]
界余聞[せいかいよぶん, seikaiyobun] (n) tidbits of political gossip [Add to Longdo]
[せいかく;せいきゃく, seikaku ; seikyaku] (n) politician (or someone otherwise engaged in politics); statesman [Add to Longdo]
[せいきょう, seikyou] (n) religion and politics; church and state; (P) [Add to Longdo]
教一致[せいきょういっち, seikyouicchi] (n) unity of church and state [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1603, when King James I came into power, football was allowed again.1603年、ジェームズ一世が権の座についたとき、フットボールは再び許可されたのです。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では大学生による、府に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は府に対して示威運動を起こした。
Two groups united to form a party.2つのグループが団結して1つの党になった。
The two countries were united under one government.2つの国は1つの府に統合された。
Anybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.2桁のIQがある人間なら誰でも、この選択が治的に偏ったものだって分かってるよ。
People of 65 and above get a pension from the government.65歳以上の人たちは府から年金を受けている。
B. Franklin was an American statesman and inventor.B.フランクリンはアメリカの治家であり発明家であった。
A politician like that gets my goat.ああいう治家を見るといらいらする。
Your idea runs counter to our policy.あなたの意見は我々の策に反します。
We are counting on your for financial help.あなたの財上の援助をあてにしています。
Are you interested in politics?あなたは治に興味がありますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let the State Duma decide the destiny of the country.[JA] 軍は治に関わってはならぬ Tikhiy Don (1957)
Bravo, Shein![JA] ドン地方府は諸君の 軍事革命委員会の提案を Tikhiy Don (1957)
The, uh, French government objected to showing Napoleon in union suits.[CN] 法国府反对让拿破仑穿吊带裤 Design for Living (1933)
He is now one of the foremost figures... in the diplomatic political world in the great city of London.[CN] 在民主治的世界里 在伦敦 他已成为 一名举重轻重的人物 The 39 Steps (1935)
Oh, God! You live here and you haven't understood the situation yet?[JA] 変が 必す起るよ Tikhiy Don (1957)
The state gets the money.[CN] 府收的钱 Bordertown (1935)
- Provocateur![JA] 帝復活を望むなら 命令に従えばいい Tikhiy Don (1957)
We'll be discussing politics, next.[JA] 次は治の話? Detour (1945)
You know that the grand duke isn't exactly pleased with the present state of affairs.[CN] 你知道大公不满现在的内 The Scarlet Empress (1934)
Politics.[CN]  Little Miss Sunshine (2006)
You mean, turn everything upside down?[JA] 汚れたズボンみたいに 府を脱ぎ捨てるんだ Tikhiy Don (1957)
I should find myself addressing an important political meeting.[CN] 自己要参加 如此重大的治会议 The 39 Steps (1935)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
府所有[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まつりごと, matsurigoto] Verwaltung [Add to Longdo]
[せいれい, seirei] Regierungserlass [Add to Longdo]
[せいとう, seitou] (politische) Partei [Add to Longdo]
[せいきょく, seikyoku] politische_Lage [Add to Longdo]
[せいふ, seifu] Regierung [Add to Longdo]
[せいじ, seiji] Politik [Add to Longdo]
治家[せいじか, seijika] Politiker [Add to Longdo]
[せいさく, seisaku] Politik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top