ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

拱门

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拱门-, *拱门*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拱门[gǒng mén, ㄍㄨㄥˇ ㄇㄣˊ, / ] arched door, #50,026 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behind the third arch.[CN] 在第三个拱门后面. The Name of the Rose (1986)
Like the arch of the sky[CN] 像天空的拱门 Legend (1985)
It's a house with an arch. Ya can't miss it[CN] 那是间有拱门的小房子 你不会找错的 Death in the Garden (1956)
The archway took 18 months to construct.[CN] 拱门建造花了18个月 Friends (1971)
Plus the Arch of Augustus![CN] 再加上奥古斯都拱门 Amarcord (1973)
All right, yes. Now, I want you to put the Vigo in the arch.[CN] 好,我要你们把维哥放在拱门 Ghostbusters II (1989)
The only homeward road for all of us lies through the arch of victory.[CN] 对我们所有人来说 唯一一条回家的路 就是位于穿过胜利拱门(的路) Home Fires: Britain - 1940-1944 (1974)
They form a crescent, anchor it at one end and sweep on until they've cleared a quadrant.[CN] 它们形成一端固定的拱门 再扫回来形成一个象限 The War of the Worlds (1953)
- Нe was there, behind the arch![CN] 他在那儿, 拱门后面! The Name of the Rose (1986)
It was Pedro Falqués who made those lamps and those complicated arches.[CN] 那些灯和复杂拱门 是彼得罗・法基的杰作 Antonio Gaudí (1984)
Sing me good morning Rise up, sun like the arch of the sky[CN] 初升的太阳像 天空的拱门 Legend (1985)
He said it was the first flat under the archway.[CN] 他说是拱门下第一单元 He said it was the first flat under the archway. Dracula A.D. 1972 (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top