ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

懐疑論

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -懐疑論-, *懐疑論*
Japanese-English: EDICT Dictionary
懐疑論[かいぎろん, kaigiron] (n) skepticism; scepticism [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I don't believe in nothing. I'm a scientist and, quite frankly, a skeptic.[JA] 信じないぞ 科学者は懐疑論者なんだ Fountain of Youth (2014)
- You can understand skepticism... - Yes![JA] 懐疑論は受け入れないのですか? The Master (2012)
Number one, the so-caIIed skeptics will sometimes say,[JA] 第一に、いわゆる懐疑論者は言うでしょう An Inconvenient Truth (2006)
Listen, I know you're a skeptic, but remember the energy I was telling you about the other day in the car?[JA] 分かってるわ あなたは懐疑論者 あなたのエネルギー覚えてる? 先日 車の中で言った Blood Brothers (2013)
I'm aware of the policy regarding skeptics, Ann.[JA] 懐疑論者への対処は 分かっている アン Reunion (2015)
The world is full of sceptics. I know[JA] この世には 懐疑論者が溢れてる Detour (1945)
Scientists are generally skeptics.[JA] 科学者は、懐疑論者だ。 Manhunter (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top