ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

感冒

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -感冒-, *感冒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感冒[gǎn mào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ, ] to catch cold; (common) cold, #2,940 [Add to Longdo]
流行性感冒[liú xíng xìng gǎn mào, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ, ] influenza, #53,096 [Add to Longdo]
感冒[gǎn mào yào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ ㄧㄠˋ, / ] medicine for colds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
感冒[かんぼう, kanbou] (n) cold (illness) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm glad you told him I have a cold. He fixed me up good.[CN] 我真高兴你跟他说我感冒了 他对我很好 The Awful Truth (1937)
- She's ill in bed with a cold.[CN] 她感冒了 卧病在床 Rebecca (1940)
- You mustn't catch cold.[CN] 你可不能感冒 Pinocchio (1940)
That would be Daphne. She ought to have had her adenoids out.[CN] 这肯定是达芙妮 她不是感冒了吗? Blithe Spirit (1945)
Lucy doesn't care much about dancing.[CN] 露西对跳舞不是很感冒 The Awful Truth (1937)
Besides, Joey has a cold.[CN] 再说,约感冒 Cavalcade (1933)
This horrible cold![CN] 这该死的感冒! Ecstasy (1933)
Give him a couple of nice warm blankets. He has a bad cold.[CN] 给他拿两条暖和的毯子 他感冒挺重的 The Awful Truth (1937)
I've had a bad cold now for some considerable time.[CN] 我得了重感冒相当长一段时间了 The Awful Truth (1937)
You even have a fever![CN] 大概有点小感冒 Episode #1.5 (2004)
Well, I'm so sorry so little occurred. It's that cold of Daphne's, I expect.[CN] 我很抱歉没让你们看到灵异现象 可能是因为达芙妮感冒 Blithe Spirit (1945)
Joey's cold's much too bad. You wouldn't leave Joey all alone, would you?[CN] 约得了重感冒,不能让他 一个人呆在家里,是吗? Cavalcade (1933)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
感冒[かんぼう, kanbou] Erkaeltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top