ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

愛情

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -愛情-, *愛情*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman), #866 [Add to Longdo]
爱情喜剧[ài qíng xǐ jù, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, / ] romantic comedy [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
愛情[あいじょう, aijou] ความรัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛情[あいじょう, aijou] (n,adj-no) love; affection; (P) [Add to Longdo]
愛情を傾ける[あいじょうをかたむける, aijouwokatamukeru] (exp,v1) to fix one's affection on [Add to Longdo]
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted [Add to Longdo]
愛情表現[あいじょうひょうげん, aijouhyougen] (n) expression of love; showing love [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are fortunate to have such loving parents.あんなに愛情深いご両親がいらっしゃるなんてあなたは幸運です。
The only thing in the world which one can never receive or give too much is love.この世で、いくら受けても受けすぎることはなく、いくら与えても与えすぎることのない唯一のものは愛情である。
His affection for Saori was not reciprocated.さおりに対する彼の愛情は報いられなかった。
Every mother has affection for her child.すべての母は子に愛情を持っている。
Some think it is based on love, others on control.それが愛情に基づくと考える人もいれば、しつけに基づくと考える人もいる。
Above all, children need love.とりわけ子供たちは愛情を必要とする。
Pity is akin to love.哀れみと愛情は紙一重。
Marry first and love will follow.まず結婚しろ。そうすれば愛情とはあとで生まれてくる。
Love will come in time.やがて愛情が生まれるだろう。
We look back on days gone by if not always with affections, at any rate with a kind of wistfulness.われわれは過ぎし日の事を、必ずしも愛情とは言えないまでも少なくとも一種の憧れを持ってふりかえるのである。
It is pleasant to watch a loving old couple.愛情こまやかな老夫婦を見るのはいいものだ。
You cannot live by love alone.愛情だけでは生きてはいけない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, a nickname is an affectionate term between mates.[JA] 愛情がなきゃ成立しない Salesmen Are Like Vampires (2017)
As long as she keeps kicking in with little love tokens like that, sweetness,[CN] 只要她不斷的給我這些愛情信物 Applause (1929)
The minstrels sing a new song of the love between your brother Giselher and Rüdiger's only child, the beautiful Dietlind![CN] 吟遊詩人正在唱誦著一首關於 你弟弟吉賽爾赫與呂狄格的美麗的獨生女迪特琳德之間的愛情歌曲 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
A feeling that drives souls towards what seems beautiful, true and fair to them, constituting the object of our affection.[JA] "人が抱く感情である" "愛情の基となるもの"  ()
So I thought we could all do a love exercise.[JA] じゃあまずは、愛情のエクササイズから始めようと思います。 Lykke til, Isak (2016)
What we're doing is, we're putting as much love into this as we can.[JA] 精一杯の愛情を注いで 作ってる Barbecue (2017)
You and your brother loved each other very much, didn't you?[JA] 君たち兄弟は 深い愛情で 結ばれていたんじゃないか? Feed (2017)
Are you sad because of how I spoke of love?[CN] 是否我先前談論愛情的口吻太過隨意 讓你不快了? Les Visiteurs du Soir (1942)
Stories of romance, the yearnings of simple hearts.[CN] 想聽那些動人的愛情故事 單純的夢 Les Visiteurs du Soir (1942)
Spreading love is not something that comes naturally to everyone.[JA] 愛情は、自然にあるものではないので、ね。 Lykke til, Isak (2016)
Love is a beautiful thing.[CN] - 愛情是美好的 Les Visiteurs du Soir (1942)
Then is love like death?[CN] 那麼... 愛情如同死亡 Les Visiteurs du Soir (1942)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
愛情[あいじょう, aijou] Liebe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top