ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恐怖

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恐怖-, *恐怖*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, ] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist, #2,243 [Add to Longdo]
恐怖主义[kǒng bù zhǔ yì, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] terrorism, #12,301 [Add to Longdo]
白色恐怖[Bái sè kǒng bù, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, ] White Terror, #51,658 [Add to Longdo]
恐怖主义者[kǒng bù zhǔ yì zhě, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] terrorist, #213,732 [Add to Longdo]
恐怖份子[kǒng bù fèn zi, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗ˙, ] terrorist [Add to Longdo]
恐怖分子[kǒng bù fèn zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] terrorist [Add to Longdo]
恐怖[kǒng bù piàn, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, ] horror movie; CL:部[bu4] [Add to Longdo]
恐怖片儿[kǒng bù piàn r, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 恐怖片, horror movie; CL:部[bu4] [Add to Longdo]
恐怖电影[kǒng bù diàn yǐng, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ, / ] horror movie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐怖[きょうふ(P);くふ(ok), kyoufu (P); kufu (ok)] (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P) [Add to Longdo]
恐怖映画[きょうふえいが, kyoufueiga] (n) horror film [Add to Longdo]
恐怖[きょうふかん, kyoufukan] (n) feeling of dread; awful feeling; sense of fear [Add to Longdo]
恐怖[きょうふしょう, kyoufushou] (n) morbid fear; phobia; (P) [Add to Longdo]
恐怖[きょうふしん, kyoufushin] (n) fear; terror [Add to Longdo]
恐怖政治[きょうふせいじ, kyoufuseiji] (n) politics of fear [Add to Longdo]
恐怖物語[きょうふものがたり, kyoufumonogatari] (n) scary story; horror story [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"To tell you the truth I am scared of heights." "You are a coward!"「実を言うと、俺、高所恐怖症なんだ」「臆病者っ!」 [M]
The frightened boy's voice was shaking with terror.おびえた少年の声は恐怖で震えていた。
Carol often watches horror movies.キャロルはよく恐怖映画を見る。
Here is a method of fighting down your fear.ここに恐怖を抑える方法がある。
The eternal silence of these infinite spaces terrifies me.この無限の空間に漂う永遠の沈黙が私を恐怖に陥れる。
The frightened boy's heart palpitated with terror.そのおびえた少年の心臓は恐怖でどきどき打っていた。
The wicked man is scared of heights.その悪党は高所恐怖症だ。
When the house caught fire, an awful feeling came over me.その家に火がついたとき私は恐怖の念に駆られた。
My hair stood on end with horror when I saw the scene.その光景を見て私は恐怖のあまり身の毛がよだつ思いだった。
That sight was seen, and I felt fear.その光景を見て私は恐怖を感じた。
That boy displayed no fear.その子は何の恐怖も示さなかった。
The child was paralyzed with fear.その子供は恐怖で身動きできなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But my sister's armies fight for her out of fear.[JA] しかし姉の軍隊は恐怖に突き動かされている The Queen's Justice (2017)
Anyone that helps Benjamin Lee will be tagged as a terrorist.[CN] 任何帮助本杰明·里的人都会被视为恐怖分子 Hamilton: I nationens intresse (2012)
And being with you, well... it makes abject terror tolerable.[JA] それに君といれば... 恐怖にも耐えられる Something They Need (2017)
Then you know they rule through violence and fear.[JA] 暴力と恐怖による支配だと 分かってるだろう Rock in the Road (2017)
Why is Sectragon supplying terrorists in Somalia?[CN] 为什么塞彻贡要在索马里培养恐怖分子? Hamilton: I nationens intresse (2012)
She's terrified. Good.[JA] 彼女は恐怖です。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
He is not a terrorist.[CN] 他不是恐怖分子 Hamilton: I nationens intresse (2012)
You are on the CIA's terrorist list.[CN] 你在中情局的恐怖分子名单上 Hamilton: I nationens intresse (2012)
Its curiosity outweighs its fear.[JA] 恐怖よりも好奇心のほうが上だ Life (2017)
I had reason to fear for my safety, Your Honor, and Franny's.[JA] 自分とフラニーの安全に対する 恐怖がありました Imminent Risk (2017)
So how come he's listed as a terrorist in the U.S.?[CN] 那他怎么上了美国的恐怖分子名单? Hamilton: I nationens intresse (2012)
This is none of our business and the PLO must not be associated with terrorists.[CN] 这不关我们的事,巴解组织 绝不可以跟恐怖分子有瓜葛 Hamilton: I nationens intresse (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恐怖[きょうふ, kyoufu] Furcht, Schrecken, Grauen [Add to Longdo]
恐怖政治[きょうふせいじ, kyoufuseiji] Schreckensherrschaft [Add to Longdo]
恐怖[きょうふしょう, kyoufushou] Phobie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top