ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

开普勒

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -开普勒-, *开普勒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开普勒[Kāi pǔ lè, ㄎㄞ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, / ] Johannes Kepler (1571-1630), German astronomer and formulator of Kepler's laws of planetary motion [Add to Longdo]
开普勒定律[Kāi pǔ lè dìng lǜ, ㄎㄞ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, / ] Kepler's laws of planetary motion (1609, 1618) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A world without women, hmm, Keppler? - Yes.[CN] 一个没有女人的世界 对吧,开普勒 Cross of Iron (1977)
Can you do without women?[CN] 你呢,开普勒 Cross of Iron (1977)
His honor Tyrone Kipler.[CN] 他就是大法官泰荣,开普勒. The Rainmaker (1997)
- Yes. - Louder![CN] 他说是,不是吗,开普勒 Cross of Iron (1977)
Louder! Say yes, loud![CN] 不是吗,开普勒 Cross of Iron (1977)
You said yes. Didn't he, Keppler?[CN] 开普勒,他说是! Cross of Iron (1977)
Tyrone Kipler.[CN] 泰荣,开普勒, The Rainmaker (1997)
No, Kepler's old problem about how to pile up spherical forms. It's still unsolved, isn't it?[CN] 不是,开普勒关于堆积球状物的若干问题 Fermat's Room (2007)
Did you enjoy the French girls?[CN] 真的吗? 你呢,开普勒 Cross of Iron (1977)
Tell Judge Kipler.[CN] 告诉开普勒法官这事 The Rainmaker (1997)
You've already met Judge Kipler.[CN] 你已经见过大法官开普勒了. The Rainmaker (1997)
He said yes, didn't he, Keppler?[CN] 你说是,不是吗,开普勒 Cross of Iron (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top