ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

幼虫

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幼虫-, *幼虫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幼虫[yòu chóng, ㄧㄡˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] larva, #20,769 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幼虫[ようちゅう, youchuu] (n,adj-no) larva; chrysalis; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Calliphoridae larvae, which indicates time of death in the last three hours.[JA] クロバエの幼虫からは 死後3時間ってことなんだ The Cold in the Case (2014)
Some he gets pregnant, others he just takes over with his worms.[CN] 他会繁殖幼虫幼虫去寄生 Slither (2006)
Black fly larvae anchor themselves with the ring of hooks,[CN] 蚋的幼虫靠钩环固定自己 Fresh Water (2006)
For others, like this mantis shrimp larvae being small and inconspicuous is key to survival[CN] 对于其他生物 像这只螳螂虾幼虫 体型小又不引人注意 是它能够生存的关键 Forces of Change (2006)
Most will be lost in the depths but with luck, a few tiny coral larvae will settle somewhere far away and give birth to new reefs.[CN] 这些珊瑚幼虫大多数会消失在深海中... ... 但那少数的幸运儿 Deep Sea (2006)
Ego found me in my larva state.[JA] 幼虫の時 エゴに発見されました Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Based on blowfly larvae, the body was on the riverbank for two and a half days.[JA] クロバエの幼虫から 遺体は 2日半は公園にあった The Geek in the Guck (2014)
First instar larvae of the aptly named Calliphora vomitoria mean these pieces of person have been here about two days.[JA] オオクロバエの幼虫から 死後2日間は ここにあった Big in the Philippines (2014)
Finding the fungus isn't a problem for the grubs since their caring parents actually show them the way.[CN] 幼虫寻找菌类当然比较困难 不过在父母的领引下不费吹灰之力 Jungles (2006)
Surprisingly, they are the basis of a food chain which supports, amongst other creatures, the larvae of these midges.[CN] 令人吃惊的是, 它们竟然是食物链中的第一环 用以养活其它生物, 例如这些蚋的幼虫 Caves (2006)
That's a mealworm.[CN] 大黄粉虫的幼虫 The Valley of Light (2007)
I got three larval stages of Tricoptera, Chironimidae...[CN] 我发现了石蚕蛾幼虫的三个阶段 Pilot (2005)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幼虫[ようちゅう, youchuu] Larve (Lebewesen) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top