ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

定性

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -定性-, *定性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定性[dìng xìng, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, ] to determine the nature (usually of error or crime); to determine chemical composition, #10,895 [Add to Longdo]
定性[wěn dìng xìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] stability, #6,363 [Add to Longdo]
定性[jué dìng xìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] decisive; conclusive, #12,063 [Add to Longdo]
定性[què dìng xìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] determinacy, #43,439 [Add to Longdo]
定性[jiān dìng xìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] firmness; steadfastness, #45,461 [Add to Longdo]
不确定性原理[bù què dìng xìng yuán lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, / ] Heisenberg's uncertainty principle (1927) [Add to Longdo]
定性分析[dìng xìng fēn xī, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, ] qualitative inorganic analysis [Add to Longdo]
定性理论[dìng xìng lǐ lùn, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] qualitative theory [Add to Longdo]
长期稳定性[cháng qī wěn dìng xìng, ㄔㄤˊ ㄑㄧ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] long term stability [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
定性[ていせい, teisei] (n) qualitative; stability of a substance [Add to Longdo]
定性分析[ていせいぶんせき, teiseibunseki] (n) qualitative analysis [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Rigid wheels give sufficient stability to a low-speed vehicle steered by outside forces.ホイールに剛性があると、・・・の安定性は増す。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stability.[JA] 安定性 The Wolf of Wall Street (2013)
A computer program with advanced analytical algorithms would not be subjective;[JA] コンピュータの高度な分析は 主観的でもなく ハイゼンベルグの 不確定性原理の落とし穴も The Lady on the List (2013)
Islamabad's persistent attachment to violent extremist groups and the fact that Pakistan may lurch into greater internal instability-- thus threatening the security of its nuclear arsenal-- all means that an easy alliance between our two countries is not in the cards anytime soon.[JA] 極端に暴力的な集団に イスラマバードの持続的な愛着 さらにパキスタンは 国内の不安定性 Iron in the Fire (2014)
They could hardly be called conclusive.[CN] 这些不能称为决定性 Call Northside 777 (1948)
She'd been showing signs of instability for some time.[JA] 彼女には時々 不安定性の 兆候がありました The Coat Hanger (2012)
The revolt in the desert played a decisive part in the Middle Eastern campaign.[CN] 沙漠的叛乱事件... 在中东局势中 扮演着决定性的角色 Lawrence of Arabia (1962)
Assuming market stability, if we harvest later this century, profit margins should eclipse your nearest competitor.[JA] 市場の安定性を仮定し もし私達がこの世紀を収穫するなら 利益はあなたのライバルを 上回るでしょう Jupiter Ascending (2015)
Please remember, there is no last word in diplomacy.[CN] 记住,外交上 是没有什么决定性言语的 Tora! Tora! Tora! (1970)
And that's the basis of my conclusive evidence.[CN] 是我决定性证据的基础 Call Northside 777 (1948)
It is conclusive evidence... that supports the petition of Frank Wiecek.[CN] 这是个决定性的证据... 可以支持弗兰克・理查柯的申诉 Call Northside 777 (1948)
Please note, Kelly has a cut on the eyebrow. This can be crucial.[CN] 注意了, Kelly 的眼眶受伤了 这可能是决定性 Champion (1949)
If you have conclusive evidence, present it.[CN] 如果你有决定性的证据, 那就请出示 Call Northside 777 (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top