ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奧-, *奧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[奧, ào, ㄠˋ] mysterious, obscure, profound; used in transliterations
Radical: Decomposition: 釆 (biàn ㄅㄧㄢˋ)  大 (dà ㄉㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 大 discovering a house full of rice 釆

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ào, ㄠˋ, / ] obscure; mysterious; abbr. for Austria 地利; abbr. for Olympic (games) 林匹克|奥林匹克, #1,613 [Add to Longdo]
奥运[Ào yùn, ㄠˋ ㄩㄣˋ, / ] abbr. for 林匹克運動會|奥林匹克运动会; Olympic Games; the Olympics, #2,711 [Add to Longdo]
奥运会[Ào yùn huì, ㄠˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] abbr. for 林匹克運動會|奥林匹克运动会; Olympic Games; the Olympics, #3,144 [Add to Longdo]
奥迪[Ào dí, ㄠˋ ㄉㄧˊ, / ] Audi, #7,712 [Add to Longdo]
奥地利[Ào dì lì, ㄠˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, / ] Austria, #10,424 [Add to Longdo]
奥林匹克[Ào lín pǐ kè, ㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄧˇ ㄎㄜˋ, / ] Olympic, #10,638 [Add to Longdo]
奥委会[Ào wěi huì, ㄠˋ ㄨㄟˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] Olympic committee, #12,880 [Add to Longdo]
冬奥会[dōng ào huì, ㄉㄨㄥ ㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] winter Olympics, #14,915 [Add to Longdo]
奥斯卡[Ào sī kǎ, ㄠˋ ㄙ ㄎㄚˇ, / ] Oscar, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences annual award; CL:屆|届[jie4], #17,150 [Add to Longdo]
奥秘[ào mì, ㄠˋ ㄇㄧˋ, / ] profound; deep; a mystery, #19,961 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Tres Violetas.[CN] 維萊塔 Ride the Pink Horse (1947)
Harper?[CN] 普,你看看 Hulk (2003)
Permit me to present Dr. Otternschlag.[CN] 請允許我介紹特姆斯萊格醫生. Grand Hotel (1932)
This is Otto Kringelein.[CN] 我是圖·克林格蘭. Grand Hotel (1932)
Mrs. Odette Lemarchand, let me call you script-lady.[CN] 德特. 樂馬錢德小姐 讓我叫你'『稿子小姐'『 La Poison (1951)
You go to the Three Violetas.[CN] 你去維萊塔 Ride the Pink Horse (1947)
Production coordinator, Patrick-Antoine Decourt.[CN] 帕特裏克. 安東裏執導 La Poison (1951)
The castle's full of pretty girls.[CN] - 那是你 利維爾... Les Visiteurs du Soir (1942)
He and the girl are going to the Deer God.[JA] もののけ姬とさらに森の(おく)へ向かっております. Princess Mononoke (1997)
is the forest of the deer god.[JA] これよりさらに西へ西へ進むと, 山の(おく)のまた山(おく)に人をよせつけぬ深い森がある. Princess Mononoke (1997)
Those mugs that Mr. Locke put on you will be arount to the Three Violetas.[CN] 洛克先生的那些手下 會聚集在維萊塔 Ride the Pink Horse (1947)
930, Dr. Otternschlag.[CN] 930, 特姆斯萊格醫生. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top