ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

多用

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -多用-, *多用*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多用[duō yòng, ㄉㄨㄛ ㄩㄥˋ, ] multipurpose; having several uses [Add to Longdo]
多用[duō yòng tú, ㄉㄨㄛ ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, ] multi-purpose, #32,099 [Add to Longdo]
多用[duō yòng hù, ㄉㄨㄛ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] multiuser, #65,009 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
多用[たよう, tayou] (adj-na,n,vs) (1) busyness; a lot of things to do; (2) frequent use; heavy use (of); many uses [Add to Longdo]
多用[たようと, tayouto] (n-pref) multi-purpose [Add to Longdo]
多用途ヘリコプター[たようとヘリコプター, tayouto herikoputa-] (n) multi-purpose helicopter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With this and with what I spent on paints and canvas... my money for the month is almost gone.[CN] 这样一来,加上我在颜料和画布上花的钱... 这个月的钱差不多用完了 Lust for Life (1956)
Allow me some more time?[CN] 允许我多用点时间吗? The Girl with a Pistol (1968)
Defective? Again? I'll have its price deducted from your salary![CN] 不能失敗, 多用的錢從你工資中扣除 A Slave of Love (1976)
Uncle Yu, use some force then your hands won't tremble[CN] 雨伯,你再多用点力 双手就没那么哆嗦了 Legendary Weapons of China (1982)
Use a lot. It's a massive bridge.[CN] 多用点 这是个巨大的桥梁 The Bridge (1959)
It's more practical. Use plenty of boiling water.[CN] 这样比较实际,多用些滚水 Wait Until Dark (1967)
No. No, it's for lots of other things, too.[CN] 不,不,它还可以有很多用 The Day the Earth Stood Still (1951)
I am afraid to think what I have done.[CN] 但愿你这慈悲的手多用一些气力, 帮助我早早脱离苦痛。 Great Performances (1971)
In order to learn them you gotta do more work with your ears than your mouth.[CN] 为了学习它们... ...你得多用耳朵而不是嘴巴。 Cool Hand Luke (1967)
Cylons are using a lot of sensor decoys. Sorting through them, but...[JA] サイロンはセンサー・デコイを 多用しています、分類していますが... Episode #1.1 (2003)
... tomaintainawreckingcrew . We dock Monday![CN] 已经多用了好几千美元 我们星期一就必须到达码头! The Poseidon Adventure (1972)
He used his brakes a lot, didn't he?[JA] ブレーキを多用したろ、違うかい? The Program (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top