ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -培-, *培*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[培, péi, ㄆㄟˊ] to cultivate, to farm; to shore up
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  咅 (pǒu ㄆㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 1,152

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[péi, ㄆㄟˊ, ] to cultivate; to earth up, #10,305 [Add to Longdo]
[péi yǎng, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ, / ] to train; culture; to bring up; to groom (for a position), #1,076 [Add to Longdo]
[péi xùn, ㄆㄟˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] to cultivate; to train; training, #1,212 [Add to Longdo]
[péi yù, ㄆㄟˊ ㄩˋ, ] to train; to breed, #4,197 [Add to Longdo]
[zāi péi, ㄗㄞ ㄆㄟˊ, ] to grow; to cultivate, #8,108 [Add to Longdo]
养基[péi yǎng jī, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄐㄧ, / ] culture medium, #15,394 [Add to Longdo]
[péi zhí, ㄆㄟˊ ㄓˊ, ] to cultivate; to train, #19,828 [Add to Longdo]
养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, / ] culture fluid (in biological lab.), #24,139 [Add to Longdo]
[péi gēn, ㄆㄟˊ ㄍㄣ, ] bacon, #24,757 [Add to Longdo]
蔡元[Cài Yuán péi, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ ㄆㄟˊ, ] Cai Yuanpei (1868-1940), liberal educationalist, studied in Germany, President of Beijing University 1917-19, minister of education for Guomindang, #38,903 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
養器[ばいようき, baiyouki] (n) เครื่องอบ เครื่องฟักไข่ เครื่องเพาะเชื้อ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[つちかう, tsuchikau] Thai: เพาะปลูก English: to cultivate
[つちかう, tsuchikau] Thai: ทำนุบำรุง English: to foster

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つちかう, tsuchikau] (v5u,vt) to cultivate; to foster; (P) [Add to Longdo]
[ばいち, baichi] (n) culture medium [Add to Longdo]
[ばいよう, baiyou] (n,vs) cultivation; nurture; culture; (P) [Add to Longdo]
養液[ばいようえき, baiyoueki] (n) culture fluid [Add to Longdo]
養基[ばいようき, baiyouki] (n) (culture) medium [Add to Longdo]
養土[ばいようど, baiyoudo] (n) potting soil; planting mix; compost [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They grow oranges in California.カルフォルニアではオレンジを栽している。
They grow fruit here.ここでは果実を栽しています。
It has fertile soil where corn be grown.そこにはトウモロコシを栽できる肥沃な土地がある。
Does the soil suit vegetables?その土地は野菜栽に向いていますか。
The farm grows potatoes.その農場はジャガイモを栽している。
The farmer cultivates a variety of crops.その農場経営者は色々な種類の作物を栽している。
I grow tomatoes in plastic houses.ビニールハウスでトマトを栽しています。
They grow melons under glass.メロンは温室で栽する。
They did not have permanent homes, so they did not plant crops for food.永続的な家をもたなかったから、食糧のための作物を栽することがなかった。
In order to get the soil ready for planting you must plow it.に適した土壌を得るには耕さなければならない。
We grow vegetables in our garden.私たちは庭で野菜を栽している。
My aunts grows tomatoes in her garden.私の叔母は庭にトマトを栽しています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We just started planting.[JA] 栽を始めたばかりなの Knots Untie (2016)
Swimming in my mind at this time, literally, is my new hydroponic indicasativa hybrid, a touch of the mythic AK47 by way of the Amsterdam express.[JA] 今の瞬間 俺の頭を駆けめぐってるのは 水耕栽した大麻だ 神話のAK Part 1 (2017)
They culture donor stem cells...[JA] ドナーの幹細胞を 養して Doctor Strange (2016)
It's my hope that Olympia will stand as the greatest advertisement for the Olympic ideals the world has ever seen.[JA] それまでってきた オリンピック精神にもとづいて "オリンピア"が競技する 最も偉大な広報物にしたいのです Race (2016)
He's a great little kid. I raised him from a pup.[CN] 他是个不错的孩子,我从很小开始养的 I Wake Up Screaming (1941)
But let us at least cultivate an illusion of friendship.[CN] 至少让我们养一下友情吧 The Mask of Dimitrios (1944)
- Not half good enough, if you ask me. - Dances like Pavaliver, that child.[CN] 那当然了,因为她的 老师是著名的. Cavalcade (1933)
Ulster County. We grow apples.[JA] アルスター郡です リンゴを栽しています The Return (2017)
- He's as crisp as bacon.[CN] - 他像根一样外焦里嫩 Dead Reckoning (1947)
Is that weed growing out of your brain?[JA] 葉っぱを頭で栽しているのか? Doc's Angels (2016)
I thought you guys only grew carrots.[JA] 栽してんのは 人参だけだと思ってた Zootopia (2016)
Grown man I've never met[JA] 私は会ったことがありません栽 Kong: Skull Island (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つちかう, tsuchikau] -ziehen, -bauen, anbauen, kultivieren [Add to Longdo]
[ばいよう, baiyou] Anbau, Pflanzung, -Zucht, Kultur [Add to Longdo]
養液[ばいようえき, baiyoueki] Naehrfluessigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top