ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

围困

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -围困-, *围困*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
围困[wéi kùn, ㄨㄟˊ ㄎㄨㄣˋ, / ] to besiege, #22,553 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and to you, Duke of Bedford, who call yourself regent of France... obey the King of Heaven and abandon your siege.[CN] 致英国国王 亨利 致自称为法兰西摄政王的贝德福德公爵 你们要服从上帝的意愿 放弃围困奥尔良 The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
Let's lay siege to Shao Lin. Bowmen to a ambush in hide-out![CN] 把少林寺团团围困,弓箭手暗处埋伏 The Shaolin Temple (1982)
And you say you're from Leningrad and been under the siege...[CN] 你还是个列宁格勒人 经历过围困的... The Mirror (1975)
with divisions, tank brigades, even whole armies that exist only ln his fevered imagination.[CN] 步兵师、坦克旅甚至是集团军 去制定所谓的战略 来挽救他被围困的首都 Part XII (1989)
Though war should rise up against me.[CN] 哪怕战争中我被大军围困. Gods and Generals (2003)
The real deal started at the siege of Antioch during the Great Crusade.[CN] 真正的交易开始在围困 在大十字军东征的安提阿。 The Forsaken (2001)
His parents died during the siege.[CN] 他的父母在围困中死了 The Mirror (1975)
I had to fight more than ten guys[CN] 我让十几人围困着 但他们都不是我的对手 Project A (1983)
These are the besieged homesteaders.[CN] 他们是被围困的居民 A Bridge Too Far (1977)
We almost died in that storm.[CN] 那次我们被风雪围困差点没命 Alive (1993)
Master, when I was... surrounded by Thunder Gang the other day this fellow helped us out![CN] 启禀掌门,当日我跟两位师兄 在城外被天雷帮围困之时 幸亏得这位大哥相助 Long Road to Gallantry (1984)
The threat of nuclear confrontation in South Africa escalated today... when the military government of that besieged city-state unveiled a French-made neutron bomb and affirmed that it would use it as the city's last line of defense.[CN] 今天南非反对核武器的运动升级 被围困的军人政府 公开了一枚法制中子弹 RoboCop (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top