ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -唾-, *唾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[唾, tuò, ㄊㄨㄛˋ] to spit; to spit on; saliva
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  垂 (chuí ㄔㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 3,040

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuò yè, ㄊㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, ] saliva, #24,099 [Add to Longdo]
[tuò mò, ㄊㄨㄛˋ ㄇㄛˋ, ] spittle; saliva, #28,866 [Add to Longdo]
[tuò qì, ㄊㄨㄛˋ ㄑㄧˋ, / ] spurned, #30,125 [Add to Longdo]
手可得[tuò shǒu kě dé, ㄊㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ, ] within spitting distance (成语 saw); within easy reach, #50,049 [Add to Longdo]
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, ] saliva; spit at, #57,170 [Add to Longdo]
[tuò mà, ㄊㄨㄛˋ ㄇㄚˋ, / ] to spit on and curse; to revile, #57,344 [Add to Longdo]
液腺[tuò yè xiàn, ㄊㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, ] saliva gland, #85,409 [Add to Longdo]
面自干[tuò miàn zì gān, ㄊㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˋ ㄗˋ ㄍㄢ, / ] to be spat on in the face and let it dry by itself, not wiping it off (成语 saw); to turn the other cheek; to drain the cup of humiliation, #239,495 [Add to Longdo]
[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, / ] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks, #426,045 [Add to Longdo]
拾人涕[shí rén tì tuò, ㄕˊ ㄖㄣˊ ㄊㄧˋ ㄊㄨㄛˋ, ] lit. to pick up other people's snot (成语 saw); fig. to plagiarize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);[つば()(P);つばき;つわき;つわ()(ok);つ()(ok);つわっぱ()(ok), tsuba ( tsuba )(P); tsubaki ; tsuwaki ; tsuwa ( tsuba )(ok); tsu ( tsuba )(ok); tsu] (n,vs) saliva; spit; sputum; (P) [Add to Longdo]
く;吐く[つばく;つはく, tsubaku ; tsuhaku] (v5k) to spit [Add to Longdo]
する[つばする, tsubasuru] (vs-s,vi) (See 天にする) to spit [Add to Longdo]
を付ける[つばをつける, tsubawotsukeru] (exp) to 'call dibs'; to establish a claim; lit [Add to Longdo]
[だえき, daeki] (n,adj-no) saliva; sputum [Add to Longdo]
液腺[だえきせん, daekisen] (n) salivary gland [Add to Longdo]
液腺染色体[だえきせんせんしょくたい, daekisensenshokutai] (n) salivary-gland chromosome [Add to Longdo]
[だき, daki] (n,vs) contemptuous; despicable [Add to Longdo]
[だせん, dasen] (n) (See 液腺) salivary gland [Add to Longdo]
腺染色体[だせんせんしょくたい, dasensenshokutai] (n) (See 液腺染色体) salivary-gland chromosome [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In Singapore, it is a crime to spit on the ground.シンガポールでは道路にを吐くのは犯罪とされる。
The man's statement to the pretty girl that he was a millionaire was all eye-wash.その男が、自分は百万長者だとあのきれいな女の子にいったことはまるっきり眉だった。
I held my breath in excitement.私は興奮して固をのんだ。
My mouth forms a lot of saliva.液が多く出ます。
Everyone held their breath to see who would win the presidential election.大統領選挙で誰が勝つであろうかと、すべての人々が固を飲んで見守った。
A word once out flies everywhere.吐いたは飲めぬ。
I can't put up with the way he spits.彼のの吐き方が我慢できない。
He watched the drama holding his breath.彼はそのドラマを固を飲んで見つめた。
That makes me disgusted just to think of it.考えただけで虫が走るわ。 [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before things got to that, I would beg you to be strong,[CN] 在弃你之前会尽力劝告你 Taki no shiraito (1933)
My mouth started watering right away.[JA] 生が出たよ Memories of Murder (2015)
You soldiers are easily pleased.[CN] 朝海里吐沫 都能让他们高兴得什么似的 Port of Shadows (1938)
Or did she spit at you in contempt?[JA] または彼女は軽蔑して あなたにを吐きましたか? The Handmaiden (2016)
Kind of like spitting in my own face.[CN] 還喜歡朝我吐 Ride the Pink Horse (1947)
I would bid you farewel here and look away should our paths ever cross,[CN] 定会自今日起与你断交 从此道中相见亦必 Taki no shiraito (1933)
After your death you were better have a bad epitaph than their ill report while you live.[CN] 您宁可死后受万人的骂 也不要身前受他们的奚落啊 Hamlet (1948)
Spitting fire.[JA] 火の A Real Live Wire (2015)
I could spit in Potter's eye. I think I will. I think I will.[CN] 我要吐波特一脸沫星子 这主意不错 It's a Wonderful Life (1946)
I wanted to do a picture with her, make a star of someone this town discarded.[CN] 我想拍一张她的照片 一个被弃的人所创造的明星 The Bad and the Beautiful (1952)
Yes. She spit all over the place. Even in our tea.[CN] 是,他的液无处不在 甚至落到我们的茶水里 Late Spring (1949)
Well, if that's true, you won't mind spitting in this cup.[JA] だったらコップに液を Punk Is Dead (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だえき, daeki] Speichel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top