ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -員-, *員*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, yuán, ㄩㄢˊ] employee; member; personnel, staff
Radical: , Decomposition:   口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: employee; member; number; the one in charge
On-yomi: イン, in
Radical: , Decomposition:     
Rank: 54

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] person; employee; member #3,256 [Add to Longdo]
人员[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff; crew; personnel #266 [Add to Longdo]
委员会[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee #1,174 [Add to Longdo]
球员[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ, / ] sports club member; footballer, golfer etc #1,231 [Add to Longdo]
工作人员[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff #1,334 [Add to Longdo]
成员[chéng yuán, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] member #1,489 [Add to Longdo]
官员[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] government official #1,503 [Add to Longdo]
员工[yuán gōng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] staff; personnel; employee #1,512 [Add to Longdo]
队员[duì yuán, ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] team member #1,661 [Add to Longdo]
委员[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] committee member; committee; council #2,234 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いん, in] (n, n-suf) member; (P) #703 [Add to Longdo]
数(P);數(oK)[いんずう(P);いんず;いんじゅ(ok), inzuu (P); inzu ; inju (ok)] (n) numbers of members (things, people); (P) #4,679 [Add to Longdo]
に備わるのみ[いんにそなわるのみ, innisonawarunomi] (exp) being a member of staff but useless as a worker [Add to Longdo]
[いんがい, ingai] (n) non-membership [Add to Longdo]
[いんめい, inmei] (n) member name [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here you are," she says.「どうぞ」と乗務が言います。
"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.「身分確認のためにあなたの運転免許証を見せていただけますか」とその係はいった。
"You can get it at the courthouse," the clerk added.「都庁舎でもらえますよ」と係が付け加えた。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船は、そうすることが弱さの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
A watchman sat with his legs crossed.1人の警備が脚を組んで座っていた。
I'll have you all speaking fluent English within a year.1年以内にあなた方が全、流暢な英語を話しているようにしてあげます。
After 6 p.m. the employees began to disappear.6時を過ぎると従業は帰り始めた。
Six members constitute the committee.6人の委でその委会を構成する。
Six professors constitute the committee.6人の教授でその委会を構成する。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
General Motors laid off 76, 000 its workers.GMは7万6000人の従業を解雇した。
That's an exclusive golf club.あそこは会制のゴルフクラブだ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Family?[JP] Interstellar (2014)
"A stab wound from a strange object caused the death of the Town-Clerk..."[JP] 犠牲者第一号は市の吏だった The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Yes, Mr Unknown has not only enticed us here under false pretences but he's taken the trouble to find out details about us all.[JP] そうです、正体不明氏は偽の口実で 私たちをおびき出したばかりか 労をいとわずこまめに 全を調べ上げている And Then There Were None (1945)
May we all meet safely in the morning.[JP] 朝には全無事で会えるでしょう And Then There Were None (1945)
And it's gotta have somebody in it that's young.[CN] 我們需要年輕的演 Applause (1929)
And sailors have to go with their ships.[CN] 那船們就要跟隨海船而去 Applause (1929)
All of us.[JP] Something Nice Back Home (2008)
Well, looks like a sellout.[JP] 大入り満 Pinocchio (1940)
How to be a detective.[JP] "探偵術その1 全を疑え" Sherlock Jr. (1924)
All of us.[JP] 俺たち全 The Man Under the Hood (2014)
Out of all of us, three persons are definitely cleared.[JP] のうち3人は 確実に除外される And Then There Were None (1945)
I'm expecting a stenographer.[CN] 我在等一個速記. Grand Hotel (1932)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いん, in] MITGLIED [Add to Longdo]
[いん, in] Mitglied [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top