ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哗-, *哗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[哗, huā, ㄏㄨㄚ] uproar, tumult, hubbub
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  华 (huá ㄏㄨㄚˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,486

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, / ] crashing sound, #20,883 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] cat-calling sound; clamor; noise, #20,883 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] clamor; noise, #20,883 [Add to Longdo]
[xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ, / ] brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor, #22,692 [Add to Longdo]
[huā huā, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ, / ] sound of gurgling water, #22,991 [Add to Longdo]
[huá rán, ㄏㄨㄚˊ ㄖㄢˊ, / ] in uproar; commotion, #24,560 [Add to Longdo]
众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, / ] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy, #33,794 [Add to Longdo]
啦啦[huā lā lā, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. crashing sound, #34,726 [Add to Longdo]
[huā lā, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. sound of a crash; with a crash, #38,837 [Add to Longdo]
[huá la, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄚ˙, / ] to collapse, #38,837 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop walking on those splinters.[CN] 停止那些稀里啦的行走. Witchhammer (1970)
What's all this fuss?[CN] 什么喧声? The Girl with a Pistol (1968)
Get this straight, Mr. Kolchak... no carnival or hoopla tactics on this paper,[CN] 明白听好 高尔察克先生 本报谢绝众取宠或混淆视听 The Night Strangler (1973)
And my sympathy for what you've been going through, man.[CN] 我尊敬你亦同情你所受过的苦 ! Serpico (1973)
That's enough to make a bulldog bust its chain.[CN] 美得叫人窒息 The Naked Kiss (1964)
It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing.[CN] 是一个愚人所讲的故事 充满着喧和骚动 却找不到一点意义 Macbeth (1971)
And the statement that you refuse to denazify... has the Russians, the British, everybody, screaming.[CN] 你拒绝消灭纳粹的说法 令舆论 Patton (1970)
(clattering)[CN] (发出啦声) How I Won the War (1967)
Such a long queue![CN] ! 简直是一字长蛇阵 Heung gong chat sup sam (1974)
You may place your bets on the number... then watch the bead roll... and land on your side[CN] 把点子也买了 看那个珠子啦那么一转 正好转在你那边 Heung gong chat sup sam (1974)
Wow, this voltage is really strong.[CN] ,电量好厉害呀! The Fun, the Luck & the Tycoon (1990)
When I was a Boy Scout, I passed the first-aid test but there wasn't much in it about splinters.[CN] 当我还是个童子军, 我通过了急救测试... ...... 但没有太多的 在这约稀里啦。 The Swimmer (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top