ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

吃醋

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -吃醋-, *吃醋*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃醋[chī cù, ㄔ ㄘㄨˋ, ] jealousy, #12,994 [Add to Longdo]
争风吃醋[zhēng fēng chī cù, ㄓㄥ ㄈㄥ ㄔ ㄘㄨˋ, / ] to rival sb for the affection of a man or woman; to be jealous of a rival in a love affair, #57,091 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nonsense, I never turn down a big fee. Then or now.[CN] "我正考虑,但不知你是否吃醋" The Paradine Case (1947)
No. No, I'm not jealous.[CN] 不 我没吃醋 Design for Living (1933)
Is he jealous of your music, these hours you spend away from him?[CN] 你来练唱他会不会吃醋 离开他这么久的时间 Gaslight (1944)
Are you jealous?[CN] 你吃醋 Design for Living (1933)
I have an evil temper today, and I'm jealous.[CN] 我今天脾气不好,我吃醋 For Whom the Bell Tolls (1943)
Now, Michael, don't tell me you are still jealous of her.[CN] 麦克 不要告诉我你还为她吃醋 Romance on the High Seas (1948)
Lloyd, I want you to be big about this.[CN] 洛依,别吃醋 All About Eve (1950)
To intimate anything else spells a paranoiac insecurity that you should be ashamed of.[CN] 我认为你的无理取闹 并不是吃醋的表现,只表现出 你极度缺乏安全感,你该感到惭愧 All About Eve (1950)
I was sore because he could offer you the kind of life I can't give you.[CN] 我吃醋因为他能提供你 我不能提供你的生活 His Girl Friday (1940)
Well, I can't say I blame him.[CN] 他会吃醋? 我根本无权指责他 Rebecca (1940)
You said in one of your more acid moments, Ruth... that I'd been hagridden all my life.[CN] 露丝.你在吃醋时说过 我会一生被恶梦困扰 Blithe Spirit (1945)
Nah, turn off the green lights. You remember her.[CN] 别吃醋了,你记得她的 Raw Deal (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top