ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

古代史

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -古代史-, *古代史*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古代史[gǔ dài shǐ, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] ancient history, #61,811 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
古代史[こだいし, kodaishi] (n) ancient history [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is well acquainted with ancient history.彼は古代史に精通している。
My father is interested in ancient history.父は古代史に関心を持っている。
He's doing in-depth research on ancient history.彼は古代史の分野で突っ込んだ研究をしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our three scholars will be posed questions... on ancient history in increasing levels of difficulty.[CN] 台上的三位优秀学生将会被问... 一些关于古代史的问题. 问题的难度越来越大. The Emperor's Club (2002)
I can't say ancient history is my favorite subject.[JA] 古代史は得意科目とは 言えなくてね The Hand of God (2005)
And the ancient texts are very clear that many of our achievements in the past happened due to a direct intervention of extraterrestrials that arrived from the skies.[CN] 古代史书上非常清楚地写到 我们过去许多的成就都归因于 从天而降的外星人的干预 The Return (2010)
He is now a professor of ancient history in Montreal[CN] 如今住在蒙特利爾,是一名古代史教授 The Tunnel (2001)
This is Professor Raymond Knowby log entry number two.[CN] 我是雷蒙诺比教授,古代史系 研究心得记录,编号二 Evil Dead II (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top