ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卷烟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卷烟-, *卷烟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卷烟[juǎn yān, ㄐㄩㄢˇ ㄧㄢ, / ] cigarette; cigar, #14,778 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't get no cleaner than this. These are very popular with children.[CN] 没问题的 看看吧 这是很受孩子们欢迎的卷烟 Beverly Hills Cop (1984)
I'm notother women.[CN] - 把我的Gitanes递给我(注: Gitanes是一种味道浓烈的黑色卷烟) - 要拿什么? Eye of the Beholder (1999)
- That's what you call a makins.[CN] -这是一支卷烟 Days of Heaven (1978)
Among users of the drug, a marijuana cigarette is referred to as reefer, stick, roach, joint.[CN] 一般的大麻烟分为... 卷烟式、棒式、烟蒂式和小枝 Serpico (1973)
- What's a makins?[CN] -什么是卷烟? Days of Heaven (1978)
No paper to roll it in?[CN] 有卷烟的纸吗 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
I can roll cigarettes when your box is empty.[CN] - 是的,当你没烟时,我可为你卷烟 For Whom the Bell Tolls (1943)
Why on earth did you ruin it?[CN] 那你为什么把这个卷烟了呢 Ballad of a Soldier (1959)
Any of you Pritcher girls got any rolling papers?[CN] 各位姑娘有卷烟纸吗? The Prowler (1981)
A lady called Julia is a one-woman cigarette factory.[CN] 有位朱丽娅女士一个人就是一座卷烟工厂。 她在这里卷出大概3000只卷烟 Full Circle with Michael Palin (1997)
You should learn to roll a joint.[CN] 你应该自己学卷烟 American Beauty (1999)
No, I'm rolling a cigarette.[CN] 没有,我在卷烟 Manon of the Spring (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top