ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

動乱

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -動乱-, *動乱*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
動乱[どうらん, douran] ความวุ่นวาย โกลาหล

Japanese-English: EDICT Dictionary
動乱[どうらん, douran] (n,vs,adj-no) disturbance; agitation; commotion; upheaval; riot; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- If anything, a Maester's duties become more urgent in times of war and turmoil.[JA] 動乱時には老師の義務は差し迫ったものとなります Blackwater (2012)
Country was in full revolutionary crisis mode.[JA] イスラム革命で国中が動乱状態 Still Positive (2013)
According to Wikipedia, it is... And with a turbulent history.[JA] Wikiによると動乱の歴史で The King of Columbus Circle (2015)
Lastly, in these times of treason and turmoil, it is the view of the Council that the life and safety of King Joffrey be of paramount importance.[JA] 最後に... この反逆と動乱の時代に 議会の提言により The Pointy End (2011)
We want our allies and our enemies to know that our country will heal the wounds caused by counter-revolutionaries and that we are determined that Hungarian land, that has been watered by the sweat of generations of peasants and workers and where bourgeois rule left the country in ruins 12 years ago,[JA] 我が同胞も 革命分子も等しく聞きなさい! 我々は 例の動乱によって 負った傷を癒した そして我々の理想を達成しようとしている The Exam (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top