ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

关门

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -关门-, *关门*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关门[guān mén, ㄍㄨㄢ ㄇㄣˊ, / ] close down; closed doors, #10,298 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was going to close the door so nobody'd see you.[CN] 我要关门 所以没人会看见你 His Girl Friday (1940)
Open up.[CN] 酒都卖光了 我们关门 Port of Shadows (1938)
-Shut the door, quick![CN] -快 关门 The Adventures of Robin Hood (1938)
Hey, mister, please! You can't go in there. The bank's done closed for the day.[CN] 先生 你不能进去 银行已经关门 The Whole Town's Talking (1935)
Out of business, cherie, believe me...[CN] Out of business, cherie, believe me... 那会有什么后果? 关门停业,相信我... Strange Cargo (1940)
Killer mannion's gonna stick up this bank at closing time.[CN] 曼纽尔会在关门前打劫这里 The Whole Town's Talking (1935)
Say, you better hurry up. There isn't much time left.[CN] 快点 再晚就要关门 The Whole Town's Talking (1935)
Go![CN] 关门 Beverly Hills Chihuahua 2 (2011)
Quite the little gentleman, Ashley.[CN] 我也会关门 Gone with the Wind (1939)
Aufschliessen![CN] 别关门 Night Train to Munich (1940)
I can't stand this ridiculous lack of privacy. Lock the door.[CN] 我受不了没隐私的地方 关门 The Lady Vanishes (1938)
Pardon me, sir. Our closing bell has rung.[CN] 对不起先生,我们关门的铃声已经响过了 The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top