ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

先天

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -先天-, *先天*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先天[xiān tiān, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ, ] inborn; innate; natural, #11,446 [Add to Longdo]
先天下之忧而忧,后天下之乐而乐[xiān tiān xià zhī yōu ér yōu, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄓ ㄧㄡ ㄦˊ ㄧㄡ, hou4 tian1 xia4 zhi1 le4 er2 le4, / ] The first concern is affairs of state, enjoying the pleasure comes later. Quotation from essay On Yueyang Tower 岳陽樓記|岳阳楼记 by Song writer Fan Zhongyan 範仲淹|范仲淹 [Add to Longdo]
先天性缺陷[xiān tiān xìng quē xiàn, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, ] birth defect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
先天[せんてん, senten] (n) inherent; innate [Add to Longdo]
先天[せんてんせい, sentensei] (n) hereditary [Add to Longdo]
先天性股関節脱臼[せんてんせいこかんせつだっきゅう, sentenseikokansetsudakkyuu] (n) congenital hip dislocation [Add to Longdo]
先天性胆管閉鎖症[せんてんせいたんがんへいさしょう, sentenseitanganheisashou] (n) congenital bile duct atresia [Add to Longdo]
先天性免疫不全症候群[せんてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん, sentenseimen'ekifuzenshoukougun] (n) (See 原発性免疫不全症候群) primary immunodeficiency syndrome [Add to Longdo]
先天[せんてんてき, sententeki] (adj-na,n) a priori; inborn; innate; inherent; congenital; hereditary; (P) [Add to Longdo]
先天的障害[せんてんてきしょうがい, sententekishougai] (n) birth defect [Add to Longdo]
先天梅毒[せんてんばいどく, sentenbaidoku] (n) congenital syphilis [Add to Longdo]
先天[せんてんびょう, sentenbyou] (n) hereditary disease [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That habit is acquired, not innate.その習慣は後天的で、先天的なものではない。
Genius has been defined as a supreme capacity for taking trouble. [Quote]天才とは従来、先天的に絶大な努力をなし得る能力を備えた者との定義が下されてきた。
He is a born poet.彼は先天的な詩人です。
She is reserved by nature.彼女は先天的な無口です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And these hallucinations you speak of, once you recognize them... as the normal accompaniment of disturbances of this sort... whether congenital or acquired... once you accept your state for what it is, half the terror has gone out of it.[CN] 还有您谈到的那些幻觉, 只要您识别它们... 知道它们是这种紊乱的正常伴随现象... 不管是先天的还是后天的... Lust for Life (1956)
perfect genes and all that.[JA] 先天的欠陥はない Beholder (2014)
- It's not congenital.[JA] - 先天性ではないな The Autopsy of Jane Doe (2016)
Then what's causing the headaches?[JA] いいえ 先天的な能力です The Last Fight (2014)
His initial power is harmful[CN] 他们的先天罡气很厉害 King of Beggars (1992)
His pulse beat is only 40 per minute. his pulse beat will climb up.[CN] 先生他患有先天性心脏病 如果被人刺激或一时冲动 很容易就昏倒的 A Chaos of Flowers (1988)
According to tests your sperms are unhealthy by birth[CN] 根據化驗 你的精蟲是屬於先天性不健全 Tai cheung lo dau (1985)
Uh, the cow could have had, like, some congenital hoof disorder.[JA] この牛は 先天性蹄障害だったとか Smart and Stupid (2016)
He is born weak[CN] 他这相貌是先天性阳痿 Bu wen sao (1992)
You can't put in what God's left out.[CN] 先天不足 再怎么努力也没用 Chariots of Fire (1981)
A congenital brain disorder. It's basically benign.[JA] 良性の先天性脳障害 The Space Between Us (2017)
Could be congenital. We won't know until we open her up.[JA] 先天性なのかもしれない 中を見るまでわからないな The Autopsy of Jane Doe (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top