ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

信徒

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -信徒-, *信徒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信徒[xìn tú, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨˊ, ] believer, #21,876 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P) [Add to Longdo]
信徒伝動[しんとでんどう, shintodendou] (n) lay evangelism [Add to Longdo]
信徒伝動者[しんとでんどうしゃ, shintodendousha] (n) lay missionary [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You Greek Orthodox?[JA] ギリシア正教の信徒か? A Muddy Road (2014)
Remember, this is the Bible Belt. These people have guns.[CN] 记住,这里住的都是原教旨主义信徒 这些人都有枪的 The Heartbreak Kid (2007)
Nicholas, my son.[CN] 尼可拉斯,我的信徒 Hot Fuzz (2007)
Only the dark makes it safe for us to go down into the village and minister to the faithful.[JA] 暗闇だけが 安全をもたらし 村の信徒の所に 牧師は降りて行く Silence (2016)
But it's pretty clear that whatever this guy is selling she and the rest of the congregation are buying it in retail.[JA] "しかし こいつの売り物をどう呼ぼうと" "彼女や他の信徒は そいつを小売で買っている" The Good Shepherd (2012)
To look for the lost world in the East.[CN] 「就能让它的信徒变成 Freedom (2007)
X-Kira is someone who knows that Takada is a Kira-worshiper.[CN] XKIRA 是知道高田是KIRA信徒的人 Scorn (2007)
- Takada was chosen because... - I think that there is nothing... - she is a Kira worshiper.[CN] 高田被选上 是因为她是KIRA的信徒 Scorn (2007)
You had a job. You were there to save your flock, right?[JA] あなたの仕事は 信徒を救うことだった Them (2015)
I'll be the preacher. You'll be my congregation.[JA] 私は説教者になり あなたは私の信徒になるのよ Carrie (2013)
I am a believer in Joy Division. Fuckin' hallelujah.[CN] 我是"快乐小分队"的信徒了 去他妈的上帝! Control (2007)
Yogis don't have to go to second grade.[CN] 瑜伽信徒们不用去上二年级 Martian Child (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top