ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

侍者

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -侍者-, *侍者*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侍者[shì zhě, ㄕˋ ㄓㄜˇ, ] attendant; waiter, #36,631 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
侍者[じしゃ, jisha] (n) attendant; valet; altar boy; acolyte [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"But I had so many altar boys over the years."[CN] "但这些年来 我有过太多的侍者" Righteous Kill (2008)
I thought I was here to be a waiter.[CN] 我只是一个侍者 New Town Killers (2008)
Listen, he's gonna tell us that Lieutenat Baum was the altar boy here.[CN] 听吧,他肯定又要跟咱们说 鲍姆长官是这里的侍者 Righteous Kill (2008)
Remember the production of The Dumb Waiter I did at Albanyfest?[CN] 记得我在户外博览会上制作的《沉默侍者》吗? Synecdoche, New York (2008)
I know you don't like valet parking, kitt, but I need you close by.[CN] Kitt 我知道你不喜欢侍者停车 但我需要你在我身边 Knight of the Zodiac (2008)
So they fired all their carhops, they got rid of most of the things on the menu and they created a revolutionary idea to how to run a restaurant.[CN] 于是他们裁掉了所有侍者 又把菜单尽量简化 这就是他们在餐厅经营方面的 Food, Inc. (2008)
I was an altar boy at Saint Ignatius.[JA] 私はセイント・イグナチウスで 侍者だった Deliver Us from Evil (2014)
Valets tend to be especially duplicitous humans.[CN] 侍者是尤其狡猾的一类人 Knight of the Zodiac (2008)
You're gonna love this waitress.[CN] 你一定会喜欢这个女侍者 The Slammin' Salmon (2009)
I was an altar boy.[JA] ミサで侍者をやったんだ The Iceman (2012)
Waiter![CN] 侍者先生! North Face (2008)
So many altar boys that so hard to remember their names.[CN] 侍者太多 以致于无法记住他们的名字 Righteous Kill (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
侍者[じしゃ, jisha] Diener, Gesellschafter, Begleiter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top