ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

人工知能

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人工知能-, *人工知能*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) ปัญญาประดิษฐ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) {comp} AI; artificial intelligence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
AI stands for artificial intelligence.AIは人工知能の略です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For he was the latest result in machine intelligence.[JA] 科学が生み出した 最新の人工知能 2001: A Space Odyssey (1968)
But the AI chess platform is very valuable for artificial intelligence developers these days.[JA] けど AIチェスシステムは, 人工知能の開発者には 近年 とても役立ってるのさ. The Turk (2008)
Be pretty funny if you were some sort of advanced cybernetic intelligence, yet stumped by a stick of eyeliner.[JA] マジで笑えるよな, キミは最先端の人工知能なのに, アイライナーを 扱いきれないってんだから. The Turk (2008)
A number of AIs can do that now.[JA] 今じゃ 多くの人工知能がそうだ. The Turk (2008)
"The leader of the resistance fighting artificially intelligent machines determined to annihilate the human race."[JA] "人類滅亡を目的とする 人工知能マシンに 闘いを挑む 抵抗軍のリーダー." Pilot (2008)
Artificial intelligence.[JA] 人工知能 Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
An artificial intelligence.[JA] 人工知能 Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
The ban on research and development into artificial intelligence is, as we all know, a holdover from the Cylon Wars.[JA] ‐ 人工知能の研究開発の禁止 ‐ ―は、ご存じのように、サイロン戦争の名残です Episode #1.1 (2003)
You mean artificial intelligence. A singular consciousness that spawned an entire race of machines.[JA] 人工知能か 機械が意思を持ったのだ The Matrix (1999)
Supposedly possessed the most advanced artificial intelligence ever created.[JA] 恐らく歴史上 最高の人工知能を装備した車だ Knight Rider (2008)
The 686 prototypes, with the artificial intelligence Risc chip.[JA] 686プロトタイプ、 人工知能のRISCチップを搭載しました。 Mission: Impossible (1996)
(welther) Probably get reversed engineered by someone to recreate your a.i. For their needs.[JA] この人工知能技術は 我々の目的に 大いに役立つだろう Knight Rider (2008)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top