ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

丹田

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丹田-, *丹田*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹田[dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ, ] pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides, #27,025 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丹田[たんでん, tanden] (n) point below the navel (a focus point for internal meditative techniques) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very good.[CN] 气锁丹田 The Tsunami Warrior (2008)
- Does it hurt right above the abdomen?[CN] 丹田对上,是不是有赤痛? The Master (1992)
By "gut", you mean generating subumbilical...[CN] 什么叫做用肚子打? 正确的说法应该是 把力量集中在丹田 Suspect X (2008)
Get it out of your head. It's from here and from here.[CN] 放松情绪,气沉丹田 In America (2002)
This is the right way of singing[CN] 这就叫做用丹田唱歌 Love in Disguise (2010)
No root, no dust, all natural. That's called Tai Chi.[CN] 气沉丹田,中正安舒,呼吸要绵绵,深入丹田 Tai-Chi Master (1993)
Let your breath precipitate.[CN] 中正安舒,气沉丹田 Tai-Chi Master (1993)
Tighten the stomach[CN] 气沉丹田 Harmony (2010)
- The abdomen?[CN] 丹田 The Master (1992)
He doesn't sing from the diaphragm[CN] 他根本就不会用丹田唱歌 Love in Disguise (2010)
From the diaphragm.[CN] 用丹田的气唱 Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
Tighten your stomach.[CN] 气沉丹田 Harmony (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top