ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不利

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不利-, *不利*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental, #4,421 [Add to Longdo]
流年不利[liú nián bù lì, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] the year's horoscope augurs ill (成语 saw); an unlucky year, #72,340 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不利[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P) [Add to Longdo]
不利[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The comparison between the two was to his disadvantage.2人を比較すると彼の方が形勢不利だった。
You may find it a bit inconvenient if you can't use the Internet.インターネットを使えないと、少し不利になるかもしれません。
This evidence was against him.この証拠は彼にとって不利だった。
But, to his credit, he didn't say anything against her.しかし感心にも彼は彼女に不利なことは何も言わなかった。
Everything militated against his success.すべてが彼の成功に対し不利に働いた。
Poor eyesight is a handicap to a sportsman.スポーツマンにとって視力が悪いのは不利だ。
The rumor worked to his disadvantage.そのうわさは彼に不利に働いた。
It turned out that the cards were stacked against her from the beginning of the game.そのゲームでは初めから彼女に不利になるように仕組まれていたことが後になってわかった。
The decision was unfavourable to us.その決定は我々にとって不利だった。
Luciano, the underdog in the match, will be trying to make the champ eat humble pie.ルチアーノは不利な立場だが、チャンピオンをやっつけようと狙っている。
Having no will is the worst handicap.意志を持たない事が最悪の不利だ。
A poor school record will count against you when you look for a job.学校の成績が悪いと仕事を探す時に不利だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you vote against me?[JA] 私に不利な発言を? Soon (2016)
And I really don't want you disadvantaged.[JA] お前を本当に不利な立場に したくないんだが The Beach (2016)
Oh, my! Oh, good... Oh, my![CN] -- 为何所有的情况都对我不利 The Addams Family (1991)
There's too many of them.[JA] 数的に不利 Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.[JA] 供述は裁判で 不利に扱われることがあります Part 1 (2017)
You start calling him Willie, and all of a sudden he's a person... who's got a mother who's gonna miss him, okay?[CN] 别说"威廉",那会让陪审团 产生对我们不利的情绪,懂吗? A Few Good Men (1992)
We will be at a disadvantage.[JA] 我々は不利な状況にある The Queen's Justice (2017)
I also awoke from the same dream realising I had subconsciously gained knowledge of a deductive technique involving mind-body coordination operating hand in hand with the deepest level of intuition.[CN] 我还从梦中惊醒 知道自己在潜意识中 获得了推论的能力 由于身心的协调 让我工作起来无往不利 Episode #1.3 (1990)
I've fought against worse odds.[JA] 俺はもっと不利な状況で戦ったことがある Home (2016)
Definitely not. We feel all the evidence points to Dr. Elizabeth Garner.[CN] 绝对不是,所有证据都不利于Elizabeth Garner Basic Instinct (1992)
There's also the disturbing allegation as to your motives and your methods.[CN] 还有不利的非议 针对你这次的动机和行动方式 Episode #2.10 (1990)
This document of hiswill be very damaging foryou.[CN] 他這份文件對你很不利 The Last Princess of Manchuria (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top