ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不列颠

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不列颠-, *不列颠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不列颠[Bù liè diān, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ, / ] Britain; British; Great Britain, #50,779 [Add to Longdo]
不列颠[Dà Bù liè diān, ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ, / ] Great Britain, #64,492 [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚[Bù liè diān Gē lún bǐ yà, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚省[Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄥˇ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠诸岛[Bù liè diān zhū dǎo, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄓㄨ ㄉㄠˇ, / ] British Isles [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is there? The huts of Gaul?[CN] 高卢的茅屋和不列颠的洞穴? Cleopatra (1963)
All you can think of doing is sending them on long, exhausting, and pointless journeys practically the whole length of British Isles.[CN] 你能想出来的只是让他们漫长旅行精疲力竭 All you can think of doing is sending them on long, exhausting, 毫无意义地穿越几乎整个不列颠群岛 and pointless journeys practically the whole length of British Isles. Lunch Hour (1963)
The Albion Hotel.[CN] 到不列颠旅馆 The End of the Affair (1955)
The Battle of Britain is about to begin."[CN] 不列颠之战马上开始 The Young Lions (1958)
Even if you're dragged through... every court in the British Isles.[CN] 即使你被告上... 不列颠群岛每个法庭 Paranoiac (1963)
Lucky it wasn't ''Rule, Britannia! ''[CN] 还好不是"统治,不列颠尼亚" Night Train to Munich (1940)
- Britannia.[CN] -大不列颠 Spartacus (1960)
I'd go on with my work for the museum.[CN] 我也必须继续大不列颠博物馆的工作 The Mummy (1932)
We were on our way from New Britain...[CN] 我们在离开新不列颠的路上... Father Goose (1964)
That was the contract. The British Museum works for science, not for loot.[CN] 那是协议规定的 大不列颠博物馆为科学而存在,而非掠夺 The Mummy (1932)
With the whole of Britain's police force alerted... her roads, railways, ship and air routes under constant surveillance...[CN] 整个大不列颠的警察都被惊动了 公路,铁路,水路以及空中路线都被 监视了 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
We were on our way from New Britain to Port Moresby when the pilot was ordered to pick up eight survivors of a Australian bomber that had crashed in the water.[CN] 我们在从新不列颠到默里比港的路上 当飞行员为了挑选8个 从澳大利亚轰炸机坠入水里的生还者 Father Goose (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top