ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

フィラデルフィア

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -フィラデルフィア-, *フィラデルフィア*
Japanese-English: EDICT Dictionary
フィラデルフィア[, firaderufia] (n) Philadelphia; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pearson beaned Reiser in Philadelphia last month.[JA] ピアソンは先月フィラデルフィアで レイザーにビンボールを投げています。 Captain America: The First Avenger (2011)
I'm hitching from Philadelphia, going out to L.A.[JA] フィラデルフィアからロスまで ヒッチハイクの途中よ Crossroads (1986)
I can't think about being in Philadelphia until the 17th.[JA] フィラデルフィアに行くのは 早くて17日です D.O.A. (1949)
/Flight Chairman /throughout West Beverly Hills.[JA] フィラデルフィアへようこそ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Downtown Pittsburgh, Philly, Boston, Minneapolis, 15 minutes.[JA] ピッツバーグのダウンタウン, フィラデルフィア、 ボストン、ミネアポリスは15分だ The Next Three Days (2010)
You think I came all the way here from Philadelphia for this?[JA] フィラデルフィアから ─ 私が来た理由が こんな生活のため? Murder House (2011)
It'll take a half an hour to find out I call forwarded through Philadelphia.[JA] フィラデルフィア経由の電話と 解るまで30分はかかるが・・ Phone Booth (2002)
Out of your jurisdiction, across the city line in Philadelphia.[JA] 管轄外だ フィラデルフィアに逃げた Soylent Green (1973)
Philadelphia, Pennsylvania.[JA] フィラデルフィアからよ Tucker: The Man and His Dream (1988)
Unarching their course, somewhere heading to New York and Philadelphia.[JA] ニューヨークとフィラデルフィア方面に 向かっています Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Up until two years ago,Ed Didrikson was Eddie Russo from Philadelphia.[JA] 2年前まで エド・ディドリクソンは フィラデルフィア出身のエディ・ロッソだった Red Sauce (2009)
We're bringing in talent from Boston, Philly, and D.C. this afternoon.[JA] 午後にはボストン フィラデルフィア ワシントンから人材が来る予定 Concordia (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top