ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

テル

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -テル-, *テル*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
テルテル坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) ตุ๊กตาไล่ฝน

Japanese-English: EDICT Dictionary
テル[, teru] (n) tell (Middle-Eastern archaeological mound) [Add to Longdo]
テルアビブ[, teruabibu] (n) Tel Aviv; (P) [Add to Longdo]
テルシェット[, terushietto] (n) terzetto [Add to Longdo]
テルスター[, terusuta-] (n) Telstar [Add to Longdo]
テルネット[, terunetto] (n) {comp} telnet [Add to Longdo]
テルビウム[, terubiumu] (n) terbium (Tb) [Add to Longdo]
テルペン[, terupen] (n) terpene (ger [Add to Longdo]
テルミット反応[テルミットはんのう, terumitto hannou] (n) thermit reaction [Add to Longdo]
テルミン;テレミン[, terumin ; teremin] (n) theremin (electronic musical instrument) [Add to Longdo]
テルリウム[, teruriumu] (n) tellurium [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where are you staying?" "At that hotel."「どちらに滞在していますか」「あのホテルに滞在しています」
"Have you reserved a hotel room?" "Sorry, not yet."「ホテルの予約はしてありますか」「すみませんが、まだなんです」
We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.10時前にはホテルを出発しなければなりません。さもなければマイアミ行きの電車を乗り過ごしてしまいます。
At four o'clock they arrived at the hotel.4時に彼らはそのホテルに到着した。
Please pick me up at the hotel at six o'clock.6時にホテルに車で迎えて下さい。
Would you please pick me up at the hotel on Friday July 11 at 10:00 a.m?7月11日金曜日の午前10時にホテルに迎えに来ていただけませんか。
Mr Gardner of ABC Corporation is staying at the Marriott Hotel during Feb 20-27, and would like very much to meet with you.ABC社のガードナー氏は、2月20日から27日までマリオットホテルに滞在中で、ぜひあなたに会いたいとのことです。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。
Please call me at my hotel later.あとでホテルに電話を下さい。
Are you staying at this hotel?あなたはこのホテルのお客ですか。
That cocktail is sweet and easy to drink.あのカクテルは甘くて飲みやすい。
I'm staying at that hotel.あのホテルに滞在しています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Roll out the National Guard, surround the hotel.[JA] 軍隊をホテル周囲に展開しています Casus Belli (2017)
I don't meet many ex-musicians. Technically he's not an ex, he's a failed musician.[JA] 僕は町外れのホテルで アワード・ディナーがいい The Widow Maker (2017)
I don't agree with you, but I-I can take her somewhere for a few days, to a hotel if you think that's best.[JA] 同意できないわ でも数日はホテルとか他の場所に 連れていけるわ もしそれで問題ないならね Imminent Risk (2017)
She's going to a premium hotel suite now to sell her body.[JA] 今から 最高級ホテルの スイートルームに買われに行くの Values (2017)
Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Silver Legacy Hotel Resort and Casino.[JA] 2016年 オリンピックまで 238日 シルバー・レガシー・ ホテルへようこそ シルバー・レガシー・ ホテルへようこそ CounterPunch (2017)
If you stay at the Resident Suites, there's a corporate rate and a pool.[JA] ホテルに泊まるなら 社割もあるしプールもある Sock Puppets (2017)
Until I find a new home, I'll stay at a hotel or something.[JA] まあ 次の家が決まるまでは ホテルにでも泊まるよ Disbanded (2017)
Infidels?[JA] イデオテル 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Saul Berenson is inbound from Tel Aviv.[JA] ソール・ベレンソンが テルアビブから戻ってきます Casus Belli (2017)
Ma'am, the fact is the blast happened less than 20 blocks from your hotel.[JA] 大統領、爆発は実際に起きたんです あなたのいたホテルの 20ブロックもないところでです Casus Belli (2017)
Four, Four, Hotel, Six, Two.[JA] 4、4、ホテル、6、2。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
We don't just go on our gut here, we make decisions based on intel.[JA] 私たちはここで私たちの腸に行くだけではなく、 私たちはインテルに基づいて意思決定を行います。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テルネット[てるねっと, terunetto] telnet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top