Search result for

そう

(84 entries)
(10.2352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -そう-, *そう*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
創世記[そうせいき, souseiki] (n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า)
層別[そうべつ, soubetsu] (n) แยกตามระดับชั้น
相似[そうじ, souji] (n) คล้ายคลึง เหมือนกัน
総務[そうむ, soumu] (n) ธุรการ
総武線[そうぶせん, soubusen] (n name) เส้นทางรถไฟสายโซบุของ JR (Japanese Railway) วิ่งระหว่างโตเกียวกับชิบะ สัญลักษณ์ใช้สีเหลือง (ข้อมูล พฤศจิกายน 2546)
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 首相
総裁[そうさい, sousai] (n) ประธาน,ผู้ว่าการ
総領事館[そうりょうじかん, souryoujikan] (n) สถานกงสุล
葬儀[そうぎ, sougi] (n) พิธีศพ
送料[そうりょう, souryou] (n) ค่าขนส่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
送風機[そうふうき, soufuuki] (n) เครื่องส่งถ่ายอากาศ เช่น พัดลมขนาดใหญ่ที่ใช้ดูดอากาศจากภายนอก เข้าสู่ตัวอาคาร อุโมงค์ เหมือง ฯลฯ , See also: R. 換気扇、扇風機
総額[そうがく, sougaku] (n) ผลรวม, ยอดรวม , See also: R. 総計、合計
相関[そうかん, soukan] (n vt) ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวเนื่อง
想定[そうてい, soutei] การสมมุติ, การทึกทัก
操作[そうさ, sousa] (n) การควบคุม
送迎[そうげい, sougei] การรับส่ง
僧侶[そうりょ, souryo] (n) พระ, นักบวช
送受信[そうじゅしん, soujushin] (name) รับส่ง
双方[そうほう, souhou] (n pron.) ทั้งสองฝ่าย
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
沿う[そう, sou] Thai: (แล่น)ไปตาม English: to run along
沿う[そう, sou] Thai: ทำตาม English: to follow
送信[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)
総合[そうごう, sougou] Thai: ประกอบด้วยหลายส่วน English: synthesis (vs)
総合[そうごう, sougou] Thai: รวม English: coordination
相対[そうたい, soutai] Thai: ที่สัมพันธ์กัน English: relative
総督[そうとく, soutoku] Thai: ผู้บัญชาการทหารสูงสุด English: governor-general
相談[そうだん, soudan] Thai: การปรึกษา English: consultation (vs)
相談[そうだん, soudan] Thai: การเจรจา English: discussion
争議[そうぎ, sougi] Thai: การถกเถียง English: dispute

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
そう[, sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na,suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P) [Add to Longdo]
そういうことか[, souiukotoka] (exp) I got it; I see; I now know; So that's the reason [Add to Longdo]
そうか(P);そっか[, souka (P); sokka] (exp) is that so? (generally rhetorical); (P) [Add to Longdo]
そうかと言って[そうかといって, soukatoitte] (conj) but still [Add to Longdo]
そうかもしれない;そうかもしれません[, soukamoshirenai ; soukamoshiremasen] (exp) you could say that [Add to Longdo]
そう[, sousa] (int) yes, that's right; yep; sure thing [Add to Longdo]
そうした中で[そうしたなかで, soushitanakade] (exp) meanwhile [Add to Longdo]
そうして見ると[そうしてみると, soushitemiruto] (exp) when looked at in that way [Add to Longdo]
そうする[, sousuru] (exp,vs-i) to do so; to do thus [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She looks sad.彼女は悲しそうだ。
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.「あっぱれ!」天使はそういうと、稲妻が走るもやもやの煙の中へ消えていった。
"Are you students?" "Yes, we are."「あなた達は学生ですか」「はい、そうです」
"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."「あの人たちは、またストをやるんだろうか」「どうもそうらしいね」
"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."「ええ、そうね」とスーザンが言葉をさしはさむ。「私が電話したのは・・・」
"How about a cup of coffee?" "I would like to, but I have some previous appointment."「コーヒーでもどうだい」「できればそうしたいのだが、いくところがあるのでね」
"This looks pretty interesting," Hiroshi says.「これはとてもおもしろそうだね」と博が言います。
"Are these your cars?" "Yes, they are."「これらはあなたの車ですか」「はい、そうです」
"I did that," she complained, "but there was no water in it!"そうしたわよ」彼女は文句を言った。「でも水なんかなかったわよ」 [F]
"Hello, is this Mrs. Brown?" "Yes, this is Mrs. Brown."「もしもし、ブラウンさんですか」「はい、そうです」
"Let's have a drink, shall we?" "Yes, let's."「一杯飲もうよ、ね」「うん、そうしよう」
"How long will the meeting last?" "For two hours."「会合はどのくらい続きそうですか」「2時間です」

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not sure about that.[JA] (桜井)そうなのかな Emotions (2017)
160)\blur1}I wish there were a punishment for evil 160)\blur1}Always I need you grant us justice[CN] 200)}そうだよ 200)}经久回响 Psycho-Pass (2012)
Oh, yes. Can I ask you one question?[JA] そうだ 1つ聞いてもいいですか? Emotions (2017)
Thanks for coming all the way here, but I have no idea what to write.[JA] あの わざわざ来ていただいて あれなんですけど まだ 書けそうになくて Confrontation (2017)
oo aroo) Come on,ices together![CN] 呜嗷嗷 呜嗷嗷 うおおん うおおん 快过来 我们一起放声呼喊 おいでのど 鳴らそう Wolf Children (2012)
Buried under flowers, playing grass kazoos[CN] 置身花丛 吹响草笛 花に埋もれ 草笛鳴らそう Wolf Children (2012)
A part-timer at the store made that all by herself.[JA] お店のバイトさんが 1人で作ったそうですよ Emotions (2017)
-This will get a ton of viewers. -No doubt about it.[JA] (森口)視聴率 望めそうですね (プロデューサー)間違いないです Confrontation (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 家族が人を殺(あや)めてしまって 申し訳ないとか 一緒に暮らしてた人たちが殺されて 責任を感じるとか 自分はそうだから こうだから... Emotions (2017)
Is that right?[JA] そうだったんだ Emotions (2017)
Is that so?[JA] (佑希)そうなんですか Emotions (2017)
Of course, you wouldn't.[JA] そうですよね Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
双安定[そうあんてい, souantei] bistable [Add to Longdo]
双安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] bistable trigger circuit [Add to Longdo]
双安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop [Add to Longdo]
双安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
双対演算[そうついえんざん, soutsuienzan] dual operation [Add to Longdo]
双方向[そうほうこう, souhoukou] bidirectional (a-no) [Add to Longdo]
双方向テレビ[そうほうこうテレビ, souhoukou terebi] interactive TV [Add to Longdo]
双方向印刷[そうほうこういんさつ, souhoukouinsatsu] bidirectional printing [Add to Longdo]
双方向性[そうほうこうせい, souhoukousei] bidirectionality [Add to Longdo]
双方向通信[そうほうこうつうしん, souhoukoutsuushin] bidirectional communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
争奪[そうだつ, soudatsu] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
争奪戦[そうだつせん, soudatsusen] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
争点[そうてん, souten] Streitpunkt, strittiger_Punkt [Add to Longdo]
争議[そうぎ, sougi] Streit, Zwist [Add to Longdo]
倉庫[そうこ, souko] Speicher, Magazin, Lagerhaus [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] JAHRESZEIT, WETTER [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] (klassisches_Verb-Suffix) [Add to Longdo]
[そう, sou] BUDDHISTISCHER PRIESTER, BUDDHISTISCHER MOENCH [Add to Longdo]
僧服[そうふく, soufuku] Priestergewand [Add to Longdo]
僧正[そうじょう, soujou] hoher_buddistischer_Priester, Bischof [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top