Search result for

(87 entries)
(1.3252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -う-, *う*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
内股膏薬[うちまたごうやく] ...

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
埋め戻し[うめもどし,umemodoshi] (vt phrase jargon ) Backfill
[うす] (n ) mortar

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
るさい[るさい, urusai] (adj) หนวกหู
ウイルス[いるす, uirusu] (n) ไวรัส
ウェハー[えはー, ueha-] (n ) แผ่นชิพหรือไมโครชิพ (ทางวิศกรรมไฟฟ้า)
Image:
[さぎ, usagi] (n) กระต่าย
[まや, umaya] (n) คอกม้า
受付[けつけ, uketsuke] (n) โต๊ะประชาสัมพันธ์, เคาว์เตอร์ต้อนรับ
[そ, uso] (n) เรื่องไม่จริง, เรื่องโกหก
売り場[りば, uriba] (n) ที่ขายของ
売る[る, uru] (vt) ขาย, See also: R. 販売
売上[りあげ, uriage] (n) ยอดขาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まや, umaya] (n) คอกสัตว์,ยุ้งฉาง,โรงเก็บหญ้าแห้ง
内訳[ちわけ, uchiwake] (n) การแจกแจงบัญชี
っとり[っとり, uttori] (vi vt adj colloq) っとりさせるよな:เป็นที่ดึงดูด, มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่ามอง っとりする:เคลิบเคลิ้ม(ไปกับ...), หลงใหล
売れ筋[れすじ, uresuji] (n) สินค้าขายดี รายการสินค้ายอดนิยม , See also: A. 死に筋,
雲丹[に, uni] (n) หอยเม่น
促す[ながす, unagasu] (vt) กระตุ้น,เร่งเล้า บุคคลให้ทำอย่างใดอย่างนึง ทนายความเร่งเล้าจำเลยแสดงตัวตนออกมา
ずもれる[uzumoreru] (vt) ถูกกลบ,จมอยู่ใน,(สถานที่)เต็มไปด้วย
宇宙[ちゅ, uchuu] (n) จักรวาล, อวกาศ
宇宙ステーション[ちゅステーション, uchuu sute^shon] (n) สถานีอวกาศ
宇宙局[ちゅきょく, uchuukyoku] (n) สถานีอวกาศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動く[ごく, ugoku] Thai: เคลื่อนที่ English: to move
[らな, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
馬小屋[まごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable
打ち合せ[ちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
[, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing
埋める[める, umeru] Thai: ฝัง English: to bury
埋める[める, umeru] Thai: กลบ English: to fill up
促す[ながす, unagasu] Thai: กระตุ้น English: to urge
促す[ながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest
促す[ながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;ん薹[んだい;んたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
[つぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
ーん;ウーン[, u-n ; u-n] (int) hmm; well [Add to Longdo]
いっす[, uissu] (int) (col) (possibly from おっす) Hi [Add to Longdo]
[, uumu] (int) erm; hurm [Add to Longdo]
[, uun] (int) (1) no; (2) er, well, ...; (3) groan; (P) [Add to Longdo]
[, ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively [Add to Longdo]
がい薬;嗽薬[がいぐすり, ugaigusuri] (n) mouthwash [Add to Longdo]
がん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・たき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's rest here.ここで、休も
What will come?この先どなるの。
Go ahead!ぞ、お先に!
I'm sorry.も失礼。
Why?なぜなんだろ
Give a smile.にっこり笑
Let's fly kites.凧上げをしよ
How is weather?天気はどですか。
Will he die?彼は死ぬでしょか。
She looks sad.彼女は悲しそだ。
Shall we walk?歩きましょか。
Please enter now.ぞお乗り下さい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Congratulations on getting over 20 percent viewership.[JA] (記者) 視聴率20%超え おめでとございます Emotions (2017)
150)\blur3}To the future full of unknown 150)\blur3}Let's start the journey[CN] 150)\blur3}さあ、旅立と Rakuen Tsuiho: Expelled from Paradise (2014)
150)\blur3\an7}涙がいくつあふれただろ 150)\blur3\an7}痛みを何度感じただろ 150)\blur3}How much tear have I shed 150)\blur3}How much pain have I felt What is this noisy music?[CN] 150)\blur3\an7}涙がいくつあふれただろ Rakuen Tsuiho: Expelled from Paradise (2014)
But why protect me?[JA] でも どして僕を? Emotions (2017)
Yes.[JA]  Emotions (2017)
Hitomi, in the invitation, it said someone might lose their life, right?[JA] ひとみちゃん 招待状には 命を失可能性があるって 書いてあったんだよね Emotions (2017)
ALISE[CN] 150)\blur3\an7}痛みを何度感じただろ 150)\blur3}已经感觉到几次痛楚了呢 ALISE Rakuen Tsuiho: Expelled from Paradise (2014)
675)}た 150)\blur3}記憶に眠る心のレゾナンス[CN] 675)}た 150)\blur3}不以言语编织的诗歌 Rakuen Tsuiho: Expelled from Paradise (2014)
Thank you very much.[JA] ありがとございます Emotions (2017)
Before the future comes completely undone I'll ask again. What's one thousand minus seven?[CN] 200)}行進と信仰は常軌を逸したクイズのよ Tokyo Ghoul (2014)
[Japanese order][CN] 瞄准 詰まろ! Sunrise (2015)
Yes, you did.[JA] ん 頑張った Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[どし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[いるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
ウィンドウ[いんど, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
ウィンドウシステム[いんどしすてむ, uindoushisutemu] window system [Add to Longdo]
ウィンドウズ[いんどず, uindouzu] Windows [Add to Longdo]
ウイルスチェック[いるすちえっく, uirusuchiekku] virus check [Add to Longdo]
ウインドウメニュー[いんどめにゅー, uindoumenyu-] window menu [Add to Longdo]
ウェイト[えいと, ueito] weight [Add to Longdo]
ウェブ[えぶ, uebu] (World Wide) Web [Add to Longdo]
ウォークスルー[おーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上回る[わまわる, uwamawaru] uebertreffen [Add to Longdo]
乳母車[ばぐるま, ubaguruma] Kinderwagen [Add to Longdo]
[かが, ukagau] besuchen, -fragen, sich_erkundigen [Add to Longdo]
促す[ながす, unagasu] draengen, mahnen [Add to Longdo]
[ち, uchi] Innenseite, drinnen [Add to Longdo]
内堀[ちぼり, uchibori] innerer_Burggraben [Add to Longdo]
内海[み, uchiumi] Binnenmeer, Binnensee [Add to Longdo]
写る[つる, utsuru] aufgenommen_werden [Add to Longdo]
動かす[ごかす, ugokasu] bewegen [Add to Longdo]
動く[ごく, ugoku] sich_bewegen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top