Search result for

ไม้

(139 entries)
(0.5068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้-, *ไม้*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
หลัว[หลัว] (n ) ไม้ฟืนเล็ก ๆ ที่เผาแล้วเหลือแต่ขี้เถ้า ไม่เป็นถ่าน เช่น หลัวไม้ไผ่

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
catcher stick[แคชเชอร์ สติ๊ค] (n cather stick ) ไม้สำหรับจับงู

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
คันหลาว (n ) ไม้ที่ทำปลายแหลมสองข้างไว้เสียบฟ่อนข้าวเพื่อหาบ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ป่าไม้เขตร้อน[/ˈtɹɒp.ɪ.kəl ɹeɪn ˈfɒɹᵻst/ หรือ ทรอพพิเคิล เรน เฟอเรสท] (n ) Tropical Rain Forest

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้[N] wood, See also: lumber, timber, Syn. ท่อนไม้, ขอนไม้, Count unit: ท่อน, อัน, แผ่น
ไม้[N] plant, See also: tree, Syn. ต้นไม้, พืช, Count unit: ต้น
ไม้[N] log, See also: lumber, timber, plank, Syn. ท่อนไม้, แผ่นไม้, Example: โต๊ะที่ทำจากไม้ไม่ขึ้นสนิมก็จริงแต่มันก็ผุไปตามเวลา, Count unit: ท่อน, อัน, แผ่น, Thai definition: เนื้อของต้นไม้ที่ใช้ทำสิ่งของต่างๆ มีลักษณะเป็นท่อน แผ่น หรือดุ้น เป็นต้น
ไม้ผล[N] fruit, Count unit: ต้น
ไม้วา[N] two-metre rule, See also: a measuring rod of thelength of 2 metres or 1 wah, a measuring stick of the length of 2 me, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้เครื่องวัดความยาวมีกำหนด 4 ศอก
ไม้โอ[N] a vowel symbol of Thai writing system represented by โ, Syn. สระโอ, Thai definition: เครื่องหมายสระ รูปดังนี้ โ
ไม้ใบ[N] foliage plant, Ant. ไม้ดอก, Count unit: ต้น
ไม้ขอน[N] lumber, See also: log, timber, bole, Syn. ซุง, ขอนไม้, ท่อนไม้, Example: ไม้ขอนท่อนใหญ่ล้มขวางทางถนน, Count unit: ท่อน, Thai definition: ท่อนไม้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ถากกล่อมให้เป็นรูปที่ต้องการ
ไม้ขีด[N] match, Syn. ไม้ขีดไฟ, Example: เขาจุดไม้ขีดเพื่อก่อไฟ, Count unit: ก้าน, กลัก, กล่อง, แผง, ห่อ, Thai definition: เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ก้านไม้หรือก้านกระดาษชุบปลายข้างหนึ่งด้วยสารเคมีบางอย่างให้เป็นตุ่ม เรียกว่า หัวไม้ขีด
ไม้คาน[N] carrying pole, Syn. คอน, Example: แม่ค้าเอาไม้คานขึ้นพาดบ่า, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: ไม้ที่ใช้หาบของ ทำด้วยไม้ไผ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม่ว. มิ, คำปฏิเสธความหมายของคำที่อยู่ถัดไป เช่น ไม่กิน ไม่ดี, ถ้าอยู่ท้ายคำ ต้องมีคำ หา อยู่หน้า เช่น หากินไม่.
ไม้น. คำรวมเรียกพืชทั่วไป โดยปรกติมีราก ลำต้น กิ่ง ก้าน และใบ, เรียกเนื้อของต้นไม้ที่ใช้ทำสิ่งของต่าง ๆ มีลักษณะเป็นท่อน แผ่น หรือดุ้น เป็นต้น, คำประกอบหน้าสิ่งของบางอย่างที่มีลักษณะยาวซึ่งทำด้วยไม้หรือเดิมทำด้วยไม้ เช่น ไม้กวาด ไม้พาย ไม้เท้า ไม้จิ้มฟัน, คำนำหน้าบอกประเภทต้นไม้ เช่น ไม้ยาง ไม้ดำ ไม้แดง, ท่ารำและท่าตีกระบี่กระบองท่าหนึ่ง ๆ เรียกว่า ไม้หนึ่ง ๆ, โดยปริยายหมายความว่า ท่าที เช่น เขาจะมาไม้ไหน, ลักษณนามเรียกของเช่นปลาย่างที่เสียบไม้เรียงเป็นตับว่า ปลาไม้หนึ่ง ปลา ๒ ไม้, เรียกผ้าที่ม้วนโดยมีไม้อยู่ข้างใน ว่า ผ้าไม้หนึ่ง ผ้า ๒ ไม้
ไม้เรียกลักษณะของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยที่ย่อตรงมุมของฐาน แท่น เสา หรือเครื่องยอด เป็นมุมเล็ก ๆ มุมละ ๓ มุม รวม ๔ มุมใหญ่ ได้ ๑๒ มุมเล็ก ว่า ย่อไม้สิบสอง หรือ ย่อมุมไม้สิบสอง แม้ย่อมากกว่ามุมละ ๓ ก็ยังเรียกว่า ย่อไม้สิบสอง หรือ ย่อมุมไม้สิบสอง.
ไม้น. ชื่อเครื่องหมายกำกับตัวอักษร เพื่อบอกระดับเสียง เช่น เรียกว่า ไม้จัตวา, เพื่อบอกชนิดสระ เช่น ไ เรียกว่า ไม้มลาย, เพื่อให้อ่านซํ้า คือ ๆ เรียกว่า ไม้ยมก, หรือเพื่อไม่ให้ออกเสียงอ่าน คือเรียกว่า ไม้ทัณฑฆาต.
ไม้กงน. ไม้สำหรับดีดฝ้าย มีรูปเหมือนคันธนู, กง หรือ ไม้กงดีดฝ้าย ก็ว่า.
ไม้กระดกน. เครื่องเล่นสำหรับเด็กอย่างหนึ่ง เป็นแผ่นไม้กระดานระหว่างกึ่งกลางความยาวของไม้มีขาซึ่งตรึงติดกับแผ่นไม้ ผู้เล่นนั่งที่ปลายไม้ทั้ง ๒ ข้าง ผลัดกันกระดกไม้กระดานให้ขึ้นลง.
ไม้กระดานน. ไม้ซุงที่เลื่อยออกเป็นแผ่น ๆ สำหรับปูพื้นหรือทำฝาเรือนเป็นต้น, ถ้าใช้ปูพื้น เรียกว่า กระดานพื้น, ถ้าใช้ทำฝา เรียกว่า ไม้ฝา, เรียกเรือนไม้จริงที่ฝาทำด้วยไม้กระดานว่า เรือนฝากระดาน.
ไม้กระถางน. ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง ใส่ในกระถาง ลำต้นเป็นต้นไม้แห้งผูกดอกไม้เพลิงชนิดต่าง ๆ เช่น จู้จี้ นกบิน ฝอยทอง ล่ามชนวนให้ต่อกัน เวลาจุดจะแตกเป็นระยะ ๆ
ไม้กระถางดอกไม้กระถางเล็ก ๆ ใช้ไม้โสนทำ สำหรับถวายพระในเวลาเข้าพรรษา.
ไม้กระบองน. ไม้สั้นสำหรับใช้ตี มีรูปกลมบ้าง เหลี่ยมบ้าง คล้ายพลอง แต่สั้นกว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petrified wood; agatized wood; opalized wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
silicified wood; agatized wood; opalized wood; petrified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
opalized wood; agatized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified wood; woodstoneไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
woodstone; agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified woodไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Celtic crossไม้กางเขนแบบเซลต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calvary crossไม้กางเขนแบบแคลวารี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subshrub; undershrubไม้กึ่งพุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
undershrub; subshrubไม้กึ่งพุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
borke; corkไม้ก๊อก, คอร์ก [มีความหมายเหมือนกับ phellem] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Newspaper stickไม้หนีบหนังสือพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
แปรกราชรถไม้ยาวทาบอยู่ระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังทั้งสองด้านของพระมหาพิชัยราชรถ [ศัพท์พระราชพิธี]
Wood ไม้ [TU Subject Heading]
Angiospermsไม้ดอก [TU Subject Heading]
Aquilaria malaccensisไม้หอม [TU Subject Heading]
Bambooไม้ไผ่ [TU Subject Heading]
Brooms and brushesไม้กวาดและแปรง [TU Subject Heading]
Climbing plantsไม้เลื้อย [TU Subject Heading]
Cut flowersไม้ตัดดอก [TU Subject Heading]
Engineered woodไม้ประกอบเชิงวิศวกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Timber!ท่อนไม้The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Next fall? Something you wouldn't be able to dฤดูใบไม้ร่วงต่อไป คุณคงไม่สามารถจะทำได้อีกแล้วล่ะ D New Haven Can Wait (2008)
The crisp air, the turning leaves,อากาศสดชื่น, ใบไม้เปลี่ยนสี New Haven Can Wait (2008)
She will learn her fate in the spring.เธอจะได้เรียนรู้ชะตากรรมของเธอเองในช่วงฤดูใบไม้ผลิ New Haven Can Wait (2008)
There's nothing quite like autumn in new york,ไม่มีที่ไหนจะเหมือนฤดูใบไม้ร่วงที่นิวยอร์ก Chuck in Real Life (2008)
But it's not only the leaves that change.เพราะไม่ใช่แค่ใบไม้จะเปลี่ยนสี Chuck in Real Life (2008)
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
Fruit and vegetable fibers and skins Get stuck together and form a ball.เส้นใยและเปลือกของผักผลไม้\ จับรวมกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอล Adverse Events (2008)
- Cane.ไม้เท้ามา.. Birthmarks (2008)
Give me my cane...ส่งไม้เท้ามา Birthmarks (2008)
Get your... get off the...เอาไม้เท้าออกไป.. Birthmarks (2008)
No cane.ไม่ต้องมีไม้เท้า Birthmarks (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่[X] (mai = mei) EN: not ; no   FR: pas ; ne pas ; non !
ไม้[n.] (māi) EN: tree ; plant   FR: arbre [m] ; plante [f]
ไม้[n.] (māi) EN: wood ; timber ; lumber   FR: bois [m] ; bois d'oeuvre [m] ; bois de construction [m]
ไม้[n.] (māi) EN: log ; stick ; plank   FR: bâton [m]
ไม้[n.] (māi) EN: racket   FR: raquette [f]
ไม่ ... อะไร[X] (mai ... arai) EN: ... nothing   FR: ... rien
ไม่-[X] (mai-) EN: in- (pref.) ; de- (pref.) ; -less (suff.)   FR: in- (préf.)
ไม่...ก็[X] (mai ... kø) FR: soit ... soit
ไม่...อีกต่อไป[X] (mai ... īk tøpai) FR: ne ... plus jamais
ไม่...อีกเลย[X] (mai ... īk loēi) FR: ne ... plus du tout

English-Thai: Longdo Dictionary
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
axil(n) (ชีวะ)มุมด้านบนที่กิ่งไม้ทำมุมกับลำต้น, axilla
dehydrator(n) เครื่องอบแห้ง สำหรับผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์
santol(n) กระท้อน (ผลไม้)
flyswatter(n) ไม้ตีแมลงวัน, ไม้ตียุง
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
crown(n) เรือนยอด (ของต้นไม้)
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices. , R. board
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
African violet[N] ไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
alder[N] ไม้ชนิดหนึ่งจำพวก alnus เปลือกใช้ย้อมผ้า เนื้อไม้ใช้ทำสะพานหรือตอม่อ
alpenstock[N] ไม้ที่มีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปีนเขา, Syn. staff, cane, crook
bamboo[N] ต้นไผ่, See also: ไม้ไผ่
bat[N] ไม้ตีลูกเบสบอลหรือลูกคริกเก็ต, See also: ไม้ตีลูกบอล, Syn. stick, club, racket
baton[N] ไม้สั้นของวาทยากรที่ควบคุมการบรรเลงเพลง
batten[N] ไม้ยาวสำหรับดามหรือเป็นที่ค้ำ, See also: ไม้ระแนง, ไม้สำหรับตรึงผ้าใบเรือ
battering ram[N] ไม้ท่อนยาวใหญ่ที่ใช้ในสงครามสำหรับพังประตูหรือกำแพง
beam[N] คานรับน้ำหนัก, See also: ไม้ขวาง, รอด, ขื่อ, คร่าว, คาน
beanpole[N] ไม้ค้ำต้นถั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
acaroid resinยางไม้สีแดงหรือเหลืองที่ใช้ในการทำยาขัดหรือ Lacquers (accroides gum)
achene(เอคีน') n. ผลไม้ชนิดที่มีเม็ดเล็ก ๆ และแข็ง
acinus(แอส' ซินัส) n., (pl. -ni) พวงผลไม้คล้ายองุ่น
acrocarpous(แอคโคคาร์' พัส) adj. ซึ่งมีผลไม้ที่ปลายของแกนแรก (เช่นในต้นเฟิร์น)
adz(แอดซ) n., (pl. adzes) ขวานสำหรับแต่งไม้, ขวานถากไม้., Syn. adze
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
afro(แอฟ' โร) adj. เกี่ยวกับ Afro-Americans. -n. ทรงผมนิโกรที่ทำให้หยักเป็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่ง (of Afro-American)

English-Thai: Nontri Dictionary
alcove(n) ซอก,เวิ้งผา,ห้องเล็ก,ซุ้มไม้
alder(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
arboreal(adj) เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้
arbour(n) ซุ้มไม้,ต้นไม้
ashen(adj) เหมือนขี้เถ้า,ทำด้วยไม้จำพวกมะกอก
asparagus(n) หน่อไม้ฝรั่ง
autumn(n) ฤดูใบไม้ร่วง
autumnal(adj) เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง
bamboo(n) ไม้ไผ่
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
blowgun (n) ไม้ซาง
corniceไม้คิ้ว ไม้บัว
cross[ครอส] (n ) ไม้กางเขน เป็นไม้กางเขน ที่ทหารโรมันตรึงพระเยซู ตามความเชื่อของศาสนาคริสต
flowering and ornamental plantsไม้ดอกไม้ประดับ
hanger[แฮงเกอ] (n ) ไม้แขวนเสื้อ
rolling pinไม้นวดแป้ง
scattered remnantไม้กระยาเลย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
果樹[かじゅ, kaju] (n) ไม้ผล
物差し[ものさし, monosashi] (n) ไม้บรรทัด, See also: S. 定規,
花樹[かじゅ, kaju] (n) ไม้ดอก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
camphorwood[camphorwood] (n) ไม้การบูร
紫陽花[あじさい, ajisai] ไม้ดอกชนิดหนึ่ง ดอกเป็นช่อสีขาวน้ำเงิน ชมพู
爪楊枝[つまようじ, tsumayouji] ไม้จิ้มฟัน
蝿叩き[はえたたき, haetataki] (n ) ไม้ตีแมลงวัน
[たけ, take] (n ) ไม้ไผ,ต้นไผ่
合板[ごうはん, gouhan] ไม้อัด
合板[ごうはん, gouhan] ไม้อัด
自撮り棒[่ีじどりぼう, ] (n ) ไม้เซลฟี่

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
denn(Konj.) เพราะว่า เช่น Iß viel Obst, denn es ist gesund für den Darm. ทานผลไม้มากๆ นะ เพราะว่ามันดีต่อลำไส้, See also: S. weil, da
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
Obst(n) |das| ผลไม้ , See also: die Frucht
Saft(n) |der| น้ำผลไม้, See also: Apfelsaft, Oragensaft, Traubensaft, Zitronensaft
Frühling(n) |der, pl. Frühlinge| ฤดูใบไม้ผลิ
Herbst(n phrase) |der| ฤดูใบไม้ร่วง
Lineal(n) |das, pl. Lineale| ไม้บรรทัด
Schranke(n) |die, pl. Schranken| ที่กั้น, ไม้กั้นเขต เช่น Eisenbahnschranke ที่กั้นตรงรางรถไฟ

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
fleur(n) |f, pl. -s| ดอกไม้
Image:
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
jus de fruit(n) |m| น้ำผลไม้
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top