ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แสดง

   
123 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสดง-, *แสดง*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
展览[zhǎn lǎn] แสดง, นำเสนอออกงานนิทรรศการ
恭喜[gōng xǐ] (vi ) แสดงความยินดี

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แสดงความเคารพshow respect

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดง[V] show, See also: display, exhibit, Syn. เล่น, สำแดง
แสดง[V] play, See also: perform, act, Syn. เล่น, Example: ละครจะเริ่มแสดงเวลา 19.00 น., Thai definition: ทำตามบทบาท
แสดง[V] indicate, See also: mark, show, direct, Syn. บ่งบอก, Example: ความหิวมีส่วนให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมได้กว้างขวางมาก, Thai definition: บอกข้อความให้รู้, ทำให้ปรากฏออกมา, Notes: (เขมร)
แสดงตน[V] appear, See also: show up, Syn. แสดงตัว, ปรากฏตัว, Ant. ปิดบังตน, Example: การรับสมัครงานในหลายๆ ตำแหน่ง ผู้สมัครจะต้องมาแสดงตนพร้อมกับนำหลักฐานการศึกษามายื่นด้วย, Thai definition: ปรากฏตัวให้เห็น
แสดงนำ[V] play the leading role, See also: be the leading (actor, actress), Syn. นำแสดง, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้มีดาราชั้นนำแสดงนำทั้งนั้น
แสดงผล[V] show, See also: display, Syn. ปรากฏผล, บอกผล
แสดงผล[V] show the result, See also: demonstrate the result, Thai definition: นำผลที่ได้ออกมาแสดงให้ผู้อื่นทราบ
แสดงผล[V] show the result, See also: demonstrate the result, Thai definition: นำผลที่ได้ออกมาแสดงให้ผู้อื่นทราบ
แสดงค่า[V] show the value (math), Example: คำสั่ง FORMAT บอกรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและลักษณะข้อมูลที่จะรับหรือแสดงค่า
แสดงค่า[V] show the value (math), Example: คำสั่ง FORMAT บอกรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและลักษณะข้อมูลที่จะรับหรือแสดงค่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แสดง(สะแดง) ก. ชี้แจง, อธิบาย, บอกข้อความให้รู้, เช่น แสดงธรรม แสดงปาฐกถา, ทำให้ปรากฏออกมา เช่น แสดงตัว แสดงหลักฐาน
แสดงเล่น เช่น แสดงละคร แสดงภาพยนตร์.
แสดงออกก. แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความสามารถเป็นต้นให้ปรากฏ เช่น ภาพวาดนี้ย่อมแสดงออกซึ่งอารมณ์และความสามารถของเขาได้เป็นอย่างดี.
กระอิดกระเอื้อนแสดงอาการไม่สู้เต็มใจ.
กล่าวแสดง เช่น กล่าวเกลาอรรถเอมอร (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์)
ขู่เข็ญแสดงกิริยาหรือวาจาให้ผู้อื่นต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้นั้น หรือของบุคคลที่สาม.
เคลื่อนไหวแสดงกิริยาหรือปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นักศึกษาเคลื่อนไหวต่อต้านสินค้าต่างประเทศ.
ชมเชยแสดงกิริยาเสน่หา เช่น จักปราไสสอง ทรามรัก เล็งพระภักตร์แล้วชมเชย (ม. คำหลวง หิมพานต์).
ตัวเป็นเกลียวแสดงกิริยาท่าทางด้วยความรู้สึกรุนแรง เช่น เมื่อนั้น โฉมนางตะเภาทองผ่องใส ทั้งนางตะเภาแก้วแววไว ครั้นได้ข่าวผัวตัวเป็นเกลียว จึงว่าดูเอาหรือเจ้าไกร ว่าจะไปหาครูสักประเดี๋ยว มิรู้ช่างโป้ปดลดเลี้ยว ไปเที่ยวเกี้ยวชู้แล้วพามา (ไกรทอง).
ตื่นแสดงอาการผิดปรกติเพราะตกใจ ดีใจ หรือแปลกใจ เป็นต้น เช่น วัวตื่น ควายตื่น ตื่นเวที ตื่นยศ ตื่นไฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Displayแสดงข้อความข่าวสารทางจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Possessivesแสดงความเป็นเจ้าของ [TU Subject Heading]
Demonstratesแสดงให้เห็น [การแพทย์]
Dramatizeแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมากเกินไป [การแพทย์]
Facial Grimacesแสดงสีหน้า [การแพทย์]
form factorฟอร์มแฟกเตอร์, แสดงถึงขนาดของเมนบอร์ด ตำแหน่งของขั้วต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ขนาดของเมนบอร์ดจะต้องเข้ากันได้กับชนิดของเคสที่ใช้ ฟอร์มแฟกเตอร์ของเมนบอร์ดที่เป็นมาตรฐานที่ยังนิยมใช้กันอยู่คือ เอทีเอ็กซ์ ซึ่งบริษัทอินเทลเป็นผู้เสนอมาตรฐานนี้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Manifestationแสดงลักษณะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do ya have to wash where it doesn't show?อย่า ya ต้องล้างที่จะไม่แสดงSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
They ain't actin' this way for nothin'.พวกเขาไม่ได้การแสดง'วิธีนี้ เพื่ออะไร' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
If you think so, you have a great imagination.ถ้านายเข้าใจมันดังนั้น แสดงว่านายเป็นคนมีจินตนาการสูง The Great Dictator (1940)
I'll show you who I am! Come down to headquarters!ฉันจะแสดงให้แกดูว่าฉันคือใคร ไปที่กองบัญชาการ The Great Dictator (1940)
We'll put on the greatest military show the world has ever known.เราจะแสดง ศักยภาพทางการทหาร ให้โลกเห็น The Great Dictator (1940)
- I'm going to be an actor.ฉันจะเป็นนักแสดง Pinocchio (1940)
And with that personality, that profile, that physique, why, he's a natural born actor, eh, Giddy?บุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ร่างกาย นั้น ทำไมเขาเป็นนักแสดงที่เกิดจาก ธรรมชาติ, เอ๊ะ, หวิว? Pinocchio (1940)
Hi diddle dee dee An actor's life for meสวัสดี ดี โกง ดี ชีวิตของ นักแสดงสำหรับฉัน Pinocchio (1940)
Hi diddle dee day An actor's life is gayสวัสดีวันดีโกงชีวิตของ นักแสดงเป็นเกย์ Pinocchio (1940)
An actor's life for meชีวิตของนักแสดงสำหรับฉัน Pinocchio (1940)
Hi diddle dee dum An actor's life is funสวัสดี ดี โกง ดัม ชีวิตของ นักแสดงคือความสนุก Pinocchio (1940)
- An actor's life for meชีวิต ของนักแสดงสำหรับฉัน Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสดง[v.] (sadaēng) EN: show ; demonstrate ; display   FR: montrer ; exposer ; exhiber
แสดง[v.] (sadaēng) EN: perform ; act ; play   FR: jouer ; représenter
แสดง[v.] (sadaēng) EN: indicate ; mark ; show ; direct ; reveal   FR: indiquer ; montrer ; exprimer ; révéler ; symboliser ; manifester ; afficher ; faire montre de (loc.)
แสดงกตเวที[v. exp.] (sadaēng katawēthī) EN: be grateful to ; show gratitude (to/for)   
แสดงกล[v. exp.] (sadaēng kon) EN: perform magic ; play jugglery ; juggle   FR: présenter un tour de passe-passe ; jongler
แสดงกิริยา[v. exp.] (sadaēng kiriyā) FR: se comporter
แสดงความกตัญญู[v. exp.] (sadaēng khwām katanyū) EN: show filial devotion and obedience   
แสดงความขอบคุณ[v. exp.] (sadaēng khwām khøpkhun) EN: express thanks ; acknowledge   
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (sadaēng khwām khithen) EN: voice/give one's opinion ; show/express one's opinion   FR: exprimer son opinion ; faire entendre sa voix ; exprimer son point de vue
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (theū wisāsa sadaēng khwām khithen) EN: make bold to express one's view ; venture an opinion   

English-Thai: Longdo Dictionary
e.g.(abbrev) ตัวอย่างเช่น, มาจากภาษาละตินว่า exempli gratia ซึ่งหมายความว่า เพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง (for the sake of example), S. for example,
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, S. too zealous
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledge[VT] ขอบคุณ, See also: แสดงความขอบคุณ
acknowledge[VI] ขอบคุณ, See also: แสดงความขอบคุณ, Syn. thank
act[VT] แสดง, See also: รับบท, แสดงเป็น, Syn. perform, play, playact
act[VI] แสดง, See also: รับบท, แสดงเป็น
ad-lib[VI] แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน, Syn. ad lib, extemporize
ad-lib[VT] แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน, Syn. ad lib, extemporize
air[VT] ประกาศ, See also: แสดง
appear[VI] ปรากฏตัว, See also: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น, Syn. emerge, come into view, be in sight, Ant. disappear, vanish
applaud[VT] ปรบมือ, See also: แสดงความสรรเสริญ, ปรบมือ แสดงความชมชอบ
applaud[VI] ปรบมือ, See also: แสดงความสรรเสริญ, ปรบมือ แสดงความชมชอบ, Syn. clap, cheer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง
ad lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) การแสดงสด, การพูดกลอนสด
ad-lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) vt., vi. แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน. -ad-libber n.
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)

English-Thai: Nontri Dictionary
acrobat(n) นักแสดงผาดโผน
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
act(vi,vt) ปฏิบัติ,แสดง,กระทำ,แกล้งทำ,เล่นละคร
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
characterise (vt) แสดงคุณลักษณะเฉพาะ
run the gamut (phrase ) แสดงขอบเขตครอบคลุมครบถ้วน, ครอบคลุมตั้งแต่....จนถึง....,
See also: S. experience, display, or perform the complete range of something.,
unipolar[ยู-นิ-โพ-ล่า] (adj) แสดงสภาพที่เป็นขั้ว เพียงขั้วเดียว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
示す[しめす, shimesu] Thai: แสดง
述べる[のべる, noberu] Thai: แสดงความเห็น English: to express
演じる[えんじる, enjiru] Thai: แสดงละคร English: to perform (a play)
浮かべる[うかべる, ukaberu] Thai: แสดงความรู้สึกออกมา English: to express
表わす[あらわす, arawasu] Thai: แสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง) English: to express
見せる[みせる, miseru] Thai: แสดงให้เห็น
祝う[いわう, iwau] Thai: แสดงความยินดี English: to congratulate
現す[あらわす, arawasu] Thai: แสดง English: to show
表す[あらわす, arawasu] Thai: แสดงถึง

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
des(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายและเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง ในรูป Genetiv หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น die Firma des Mannes บริษัทของผู้ชายคนนี้
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein
einesหนึ่ง (รูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศชายและเพศกลาง) เช่น das Leben eines Mannes ชีวิตของผู้ชายคนหนึ่ง, See also: ein
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, See also: S. verlangen
zeigenแสดงให้ดู |zeigte, gezeigt|
zeigen(vt) |zeigte, hat gezeigt| แสดง ชี้ให้เห็น
abheben(vi) |hob ab, hat abgehoben| แสดงอาการขึ้น เช่น Ein Flugzeug hebt ab. เครื่องบินขึ้น

French-Thai: Longdo Dictionary
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je te montre mes disques. ฉันโชว์(แสดง)เธอแผ่นเสียงของฉัน, Je t'offre un verre. ฉันเอาแก้วให้เธอนะ
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร
Mon oeil!(phrase) fam. ฉันไม่เชื่อหรอก (เป็นคำอุทานเพื่อแสดงความไม่เชื่อถือ)
sur(prep) 1)อยู่บนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) คำแสดงจุดหมายปลายทาง เช่น Je reviens sur Strasbourg ce weekend.
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
RIB(n abbrev) (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top